Een nieuw regeerakkoord, een greep uit de punten die daarin staan

Snel naar:

 1. Bestaanszekerheid en koopkracht;
 2. Economie en financiën;
 3. Zorg en eigen risico in de zorg;
 4. Toelatingregime voor asiel en grip op migratie;
 5. Landbouw en stikstof;
 6. Natuur en milieu;
 7. Klimaatbeleid;
 8. Energie;
 9. Wonen;
 10. Onderwijs;
 11. Veiligheid;
 12. Infrastructuur en mobiliteit;
 13. Ontwikkelingssamenwerking;
 14. Steun van Oekraïne;
 15. Cultuur;
 16. Bedrijven;
 17. Lokale overheden;
 18. Reactie van Ouderenbond.

 

Bestaanszekerheid en koopkracht

 • Een hot item voor de partijen. Om bestaanszekerheid en koopkracht te kunnen verbeteren, wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen, betaalbare woningen, zorg en onderwijs. In 2025 en 2026 volgt een lastenverlichting van 2,5 miljard.
 • Een knelpuntenaanpak voor specifieke groepen onder het bestaansminimum, waaronder werkende armen.
 • Ter bestrijding van armoede gaan het kindgebondenbudget en de huurtoeslag omhoog. Voor deze twee aandachtspunten is 800 miljoen euro beschikbaar.
 • Voor kwetsbare huishoudens wordt een bedrag van een half miljard per jaar beschikbaar gesteld (via een nog uit te werken maatregel).
 • De verbetering van (gemeentelijke) schuldhulpverlening wordt gecontinueerd. De focus zal daarbij liggen op de aanpak van de problematiek bij de bron.
 • De werkloosheidsuitkering dient hervormd te worden. Dat zou eventueel kunnen door het invoeren van een langere opzegtermijn voor werkgevers. Dit in combinatie met een verkorting van de uitkeringsduur tot maximaal 18 maanden.
 • De verhoging van het wettelijk minimumloon gaat niet door.
 • De verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk opgeheven (2,8 cent minder per kuub gas).
 • In 2025 blijven de brandstofaccijnzen gelijk. Daarna zal een stijging van 21 cent per liter benzine ingevoerd worden. Bij diesel gaat het om 13 cent per liter.
 • De salderingsregeling inzake zonnepanelen vervalt in 2027. Mogelijk zal de zonnestroom die aan het net geleverd wordt, slechts enkele centen per kWh opleveren.
 • Bij het vervangen van een verwarmingsketel geldt niet meer de verplichting een warmtepomp te installeren (vanaf 2026).
 • De aanschaf van elektrische auto’s zal per 2025 niet meer gesubsidieerd worden.
 • De hypotheekrenteaftrek blijft.
 • Dat geldt ook voor het eigenwoningforfait.
 • Bovendien wordt de fiscale positie van een eigen woning niet gewijzigd. Daarmee wordt onzekerheid op de woningmarkt tegengegaan.
 • De onroerendezaakbelasting wordt aan een maximum gebonden.
 • Stapsgewijs wordt werk gemaakt van: verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en toeslagen. Werken moet weer lonen.
 • Er moet met de kaasschaaf over andere subsidies heengegaan worden. Dit kan bijv. gaan om geld voor het stimuleren van een gezonde levensstijl, inclusiviteit en medezeggenschap.
 • De lasten voor werkenden met middeninkomens dienen verlaagd te worden, kosten 2 miljard euro. De mogelijkheid bestaat dat er een extra schijf in de inkomstenbelasting ingevoerd wordt.
 • Recente belastingverhogingen voor vermogenden worden gedeeltelijk opgeheven.

Financiele zaken die AOW’ers raken:


Economie en financiën

(de hieronder genoemde posten vindt deels u ook bij de relevante onderwerpen in deze publicatie terug)

  • In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken om uiteindelijk 14,7 miljard euro per jaar te bezuigen. Tegenover deze bezuinigingen staat eenzelfde bedrag aan extra uitgaven (lastenverlichtingen en investeringen). Dat gaat samen met lastenverzwaringen van 4,6 miljard euro. Per saldo gaan de uitgaven uiteindelijk met 4,7 miljard euro per jaar omlaag. Vanaf 2025 gaan de bezuinigingen, extra uitgaven en lastenverzwaringen een stap omhoog, totdat ze zijn opgebouwd tot de genoemde bedragen.
  • De lasten voor werkenden met middeninkomens dienen verlaagd te worden, kosten 2 miljard euro. De mogelijkheid bestaat dat er een extra schijf in de inkomstenbelasting ingevoerd wordt.
  • In 2027 wordt het eigen risico in de zorg verlaagd naar 165 euro. Uiteindelijk levert dit een extra kostenpost van 5 miljard euro op.
  • De verhoging van het wettelijk minimumloon gaat niet door.
  • De verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk opgeheven (2,8 cent minder per kuub gas).
  • De salderingsregeling inzake zonnepanelen vervalt in 2027. Mogelijk zal de zonnestroom die aan het net geleverd wordt, slechts enkele centen per kWh opleveren.
  • Vanaf 2027 wordt een circulaire plastic heffing ingevoerd (ruim een half miljard aan inkomsten per jaar).
  • In 2025 blijven de brandstofaccijnzen gelijk. Daarna zal een stijging van 21 cent per liter benzine ingevoerd worden. Bij diesel gaat het om 13 cent per liter.
  • Minder asielzoekers levert een besparing van 100 miljoen euro op vanwege verminderde bijstandsuitgaven.
  • Recente belastingverhogingen voor vermogenden worden gedeeltelijk opgeheven.
  • De onlangs ingevoerde belasting op de inkoop van eigen aandelen wordt geschrapt. Kosten voor de schatkist: 800 miljoen euro per jaar.
  • Vervuilende bedrijven gaan vanaf 2028 niet meer te gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.
  • Voor het opkopen van boeren en subsidies om de agrarische sector te helpen innoveren, is een bedrag van 5 miljard beschikbaar.
  • Er wordt vijf miljard euro gestoken in woningbouw.
  • Er wordt 2,5 miljard euro gestoken in (nieuwe) wegen.
  • Boeren krijgen 500 miljoen euro per jaar om te helpen met natuurbeheer.
  • Besloten is om studenten van de ‘pechgeneratie’ een tegemoet te komen in de opgebouwde studieschuld. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van 1,3 miljard euro uitgetrokken. Dat komt neer op zo’n 1.000 euro per student. Per 2027 zal dit bedrag op de rekening van de studenten zijn bijgeschreven.
  • De NPO moet vanaf 2026 structureel 100 miljoen Euro inleveren.
  • Er komen vier nieuwe kerncentrales (investering 9,5 miljard).
  • Er gaat minder geld naar provincies en gemeenten.
  • De subsidies aan het Nationale Groeifonds gaan niet door. Dit fonds investeert, samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op de langere termijn.
  • Het Transitiefonds (Stikstoffonds) wordt opgeheven. Dit levert 20,5 miljard euro op.
  • Op het Fonds Onderzoek en Wetenschap wordt 1 miljard euro bezuinigd.
  • Het Klimaatfonds blijft weliswaar bestaan, maar de subsidie wordt verlaagd met 1,2 miljard euro.
  • Per 2028 wordt jaarlijks 2,4 miljard euro minder aan ontwikkelingssamenwerking besteed.
  • De komende vier jaar ontvangt de krijgsmacht 3 miljard euro extra. Daarmee voldoen de defensieuitgaven aan de Navo-norm van 2%.
  • Om te voldoen aan de NAVO-vorm wordt uiteindelijk 2,4 miljard euro per jaar extra uitgegeven aan Defensie.
  • Er moet meer politie in de wijk komen. Jaarlijks komt er 300 miljoen euro extra bij.
  • Een bedrag van 1 miljard euro dient structureel bezuinigd te worden op het ambtenarenapparaat. Vooral bezuinigd dient te worden op externe inhuur en communicatieafdelingen.
  • Een nullijn in 2025 voor rijksambtenaren en de Rijksoverheid laten inkrimpen met 22 procent, zo is het plan.
  • Gedurende de komende kabinetsperiode (2024-2028) mag het begrotingstekort de 2,8% niet overstijgen. Dit is net onder de Europese grens van 3%. Mocht dit onverhoeds dreigen te mislukken, dient er eerst bezuinigd te worden in plaats van de lasten te verhogen.
  • Indien geplande bezuinigingen minder opleveren dan verwacht, worden de ministeries het daaropvolgende jaar gekort.
  • Gepoogd wordt minder aan de EU af te dragen. Dat moet 1,6 miljard euro opleveren. Mocht dat niet gerealiseerd kunnen worden, dan moet elders bezuinigd worden.
  • Duurder worden: gokken (kansspelbelasting wordt verhoogd), theater- en concertkaartjes, hotelovernachtingen en boeken en tijdschriften (gaan resulteren onder het hoge btw-tarief). Dit geldt niet voor kampeerterreinen en pretparken.
  • De staatsschuld mag de Europese grens van 60% niet overstijgen.

Kijk hier voor tips om geld te besparen


Zorg en eigen risico in de zorg

 • Personeelskrapte en stijgende kosten moeten binnen de perken gehouden worden.
 • Partijen menen dat werk aantrekkelijker gemaakt moet worden.
 • Gestreefd moet worden naar het behoud van streekziekenhuizen. Daarnaast dient er geïnvesteerd te worden in betere ouderenzorg voor bijv. zorg- en verpleegplekken.
 • De eerstelijnszorg moet versterkt worden, waaronder huisarts, wijkverpleging en mantelzorg.
 • Ter verbetering van de ouderenzorg wordt een extra van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 • Minder geld naar digitalisering van zorg in de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg.
 • Het budget om meer mensen de mogelijkheid te geven een zorgopleiding te laten volgen, wordt verlaagd.
 • Er wordt bezuinigd op publieke gezondheid. Dit moet 300 miljoen euro op de lange termijn opleveren.
 • Met ingang van 2027 wordt het eigen risico in de zorg gehalveerd naar € 165,00. Echter, de zorgpremie gaat omhoog. Gedeeltelijke compensatie vindt plaats via een lagere inkomstenbelasting.
 • De geldende wettelijke kaders voor medisch-ethische kwesties als embryo’s, abortus en euthanasie, blijven van kracht.

Meer over de verbruiken in de zorg


Toelatingsregime voor asiel en grip op migratie

“Het strengste toelatingsregime voor asiel” en ‘het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit”, zo is het streven.

 • De Spreidingswet wordt afgeschaft.
 • Er volgt een asielbeslisstop: een afdwingbare registratie en de behandeling van asielaanvragen.
 • Mensen zonder een geldige verblijfstitel dienen zo veel mogelijk, ook gedwongen, uitgezet te worden.
 • Er komt geen automatische gezinshereniging.
 • Niet-meewerken aan uitzetting wordt strafbaar.
 • Partijen willen een “asielcrisis” in het leven roepen en een tijdelijke Asielcrisiswet maken. Daarmee zou de behandeling van asielaanvragen tot maximaal 2 jaar opgeschort kunnen worden. Het recht op opvang gedurende deze periode is beperkt.
 • De opvang wordt sterk versoberd.
 • Voor asiel beroep is er één rechterlijke instantie. Asielzoekers kunnen niet meer in hoger beroep gaan.
 • Asielvergunningen worden niet meer voor onbepaalde tijd verstrekt.
 • Asielvergunningen voor tijdelijk verblijf worden aangepast.
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers ontvangen geen geld meer voor de bed-bad-broodregeling.
 • Er dient regulering plaats te vinden van versterkte gebedsoproepen van moskeeën.
 • Naturalisatie wordt strenger: er worden hogere eisen aan taalvaardigheid gesteld en de termijn wordt verlengd naar tien jaar. Bij inburgering behoort ook kennis over de Holocaust.
 • Bovendien zal niet elke vluchteling dezelfde rechten krijgen. Er komt een zgn. tweestatusstelsel.
 • Opties voor gemeenten om statushouders met voorrang een woning aan te wijzen, verdwijnen.
 • Een opt-out voor het asiel- en migratiebeleid wordt zo spoedig mogelijk in Brussel aangevraagd.
 • Met gelijkgestemde landen moet samengewerkt worden aan een modernisering van het VN-Vluchtelingenverdrag bepleit worden.
 • Minder asielzoekers levert een besparing van 100 miljoen euro op vanwege verminderde bijstandsuitgaven.
 • Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands, een numerus fixus voor buitenlandse studenten. Bovendien komt er een beperking voor het verkrijgen van een basisbeurs en volgt een verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.


Landbouw en stikstof

Het hoofdlijnenakkoord spreekt over: “Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel, maar op instandhouding van de belangrijke natuur.”

 • Boeren kunnen desgewenst overgaan tot vrijwillige uitkoopregelingen en een langdurige stoppersregeling, die fiscaalvriendelijk behandeld dient te worden.
 • Gedwongen onteigening is niet aan de orde.
 • Boeren moet perspectief geboden worden en de mogelijkheid hebben te innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen.
 • Voor het opkopen van boeren en subsidies om de agrarische sector te helpen innoveren, is een bedrag van 5 miljard beschikbaar.
 • Voor elk agrarisch bedrijf dienen de doelen te worden vastgesteld. Aan deze doelen moet het bedrijf dan voldoen voor wat betreft natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging.
 • Boeren krijgen meer zeggenschap over de te nemen klimaatmaatregelen. Partijen stellen dat de boeren immers “al eeuwen met de bodem, dieren, omgeving en natuur” werken.
 • Niet elk gebied hoeft het predikaat ‘kwetsbaar’ te krijgen. Dat geeft boeren meer ruimte om mest te kunnen uitrijden en zo meer stikstof uit te mogen stoten.
 • Het Transitiefonds (Stikstoffonds) wordt opgeheven. Dit levert 20,5 miljard euro op.
 • Partijen zullen in Brussel hun uiterste best doen om de uitzonderingspositie voor mest terug te krijgen.
 • Boeren krijgen 500 miljoen euro per jaar om te helpen met natuurbeheer.
 • Boeren, tuinders en loonwerkers kunnen weer rode diesel tanken. Op deze diesel wordt een aanzienlijk lagere accijns geheven.


Natuur en milieu

  • De Natura-2000 gebieden kampen voor een groot deel met te veel stikstofneerslag, waardoor de biodiversiteit achteruit gaat. Dit moeten ‘robuuste natuurgebieden’ worden om ‘versnippering’ tegen te gaan.
  • Daar waar gold dat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden in 2035 moet zijn gehalveerd, maakt dit plaats voor een soepeler uitgangspunt. Het gaat alleen om stikstofreductie “daar waar dat aantoonbaar nodig is voor de instandhouding van de natuur”.
  • Vanaf 2027 wordt een circulaire plastic heffing ingevoerd (ruim een half miljard aan inkomsten per jaar).
  • Vervuilende bedrijven gaan vanaf 2028 niet meer te gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.


Klimaatbeleid

  • Aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatadaptatie, is een aandachtspunt. De paragraaf die maatregelen tegen klimaatveranderingen beschrijft, draagt de naam “Energietransitie, levenszekerheid en klimaatadaptatie”. De ambities van het vorige kabinet waren veel hoger.
  • Partijen stellen dat er nooit hogere klimaatdoelen moeten komen dan de doelen die de Europese Unie vereist.
  • Partijen willen doorgaan met kernenergie, de gaswinning op de Noordzee vergroten en zo veel mogelijk windmolens op zee plaatsen.
  • Vervuilende bedrijven gaan vanaf 2028 niet meer betalen voor hun CO2-uitstoot.
  • Het Klimaatfonds blijft weliswaar bestaan, echter de subsidie wordt verlaagd met 1,2 miljard euro.


Energie

  • Er komen vier nieuwe kerncentrales (investering 9,5 miljard).
  • De salderingsregeling inzake zonnepanelen vervalt in 2027. Mogelijk zal de zonnestroom die aan het net geleverd wordt, slechts enkele centen per kWh opleveren.
  • Bij het vervangen van een verwarmingsketel geldt niet meer de verplichting een warmtepomp te installeren (vanaf 2026).
  • De aanschaf van elektrische auto’s zal per 2025 niet meer gesubsidieerd worden.
  • Grootverbruikers gaan minder energiebelasting betalen.

Kijk hier voor tips over energiebesparen


Wonen

  • De huidige woningbouwplannen worden zo veel mogelijk gecontinueerd.
  • Er wordt vijf miljard euro gestoken in woningbouw.
  • Er wordt 2,5 miljard euro gestoken in (nieuwe) wegen.
  • Er dient meer grond beschikbaar gesteld te worden.
  • Er worden nieuwe gebieden aangewezen om grootschalige woningbouw te realiseren.
  • Partijen willen meer gebieden aanwijzen voor grootschalige woningbouw.
  • Er moet meer herbestemming en minder regeldruk komen.
  • Er worden geen extra nationale duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd.
  • Bij de concurrentie om grond prevaleert woningbouw boven de bouw van windmolens.
  • Bouwen in het buitengebied of op het eigen terrein moet eenvoudiger worden.
  • Coöperatief wonen dient aantrekkelijker gemaakt te worden. Daartoe dienen financiële en juridische belemmeringen weggenomen te worden.
  • De hypotheekrenteaftrek blijft.
  • Dat geldt ook voor het eigenwoningforfait.
  • Bovendien wordt de fiscale positie van een eigen woning niet gewijzigd. Daarmee wordt onzekerheid op de woningmarkt tegengegaan.
  • De onroerendezaakbelasting wordt aan een maximum gebonden.
  • Huren mogen na 2026 met niet meer dan de consumentenprijsindex stijgen.
  • Ter bestrijding van armoede gaat de huurtoeslag omhoog.
  • Het aantal nieuwbouwwonigen dient uit gemiddeld 30% sociale huurwoningen te bestaan.

Meer over ouderenzorg en wonen


Onderwijs

  • Ook hier geldt dat personeelskrapte en stijgende kosten binnen de perken gehouden dienen te worden. Partijen menen dat het werk aantrekkelijker gemaakt moet worden.
  • Lezen, rekenen en schrijven dienen op scholen een “absolute prioriteit” te krijgen.
  • De bestaande brede brugklassen, in het leven geroepen om kansenongelijkheid te verkleinen, worden niet meer gefinancierd.
  • Universiteiten en HBO-instellingen worden gekort.
  • Het budget om meer mensen de mogelijkheid te geven een zorgopleiding te laten volgen, wordt verlaagd.
  • De maatschappelijke diensttijd wordt afgeschaft.
  • Besloten is om studenten van de ‘pechgeneratie’ een tegemoet te komen in de opgebouwde studieschuld. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van 1,3 miljard euro uitgetrokken. Dat komt neer op zo’n 1.000 euro per student. Per 2027 zal dit bedrag op de rekening van de studenten zijn bijgeschreven.
  • Het collegegeld voor langstudeerders wordt verhoogd. Ieder jaar vertraging kost 3.000 euro extra.
  • Vergoeding voor openbaar vervoer voor Nederlandse studenten in het buitenland wordt afgeschaft.
  • Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands aan te bieden.
  • Een numerus fixus voor buitenlandse studenten.
  • Bovendien komt er een beperking voor het verkrijgen van een basisbeurs en volgt een verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.
  • Op het Fonds Onderzoek en Wetenschap wordt 1 miljard euro bezuinigd.

.
Veiligheid

  • De komende vier jaar ontvangt de krijgsmacht 3 miljard euro extra. Daarmee voldoen de defensieuitgaven aan de Navo-norm van 2%.
  • Om te voldoen aan de NAVO-vorm wordt uiteindelijk 2,4 miljard euro per jaar extra uitgegeven aan Defensie.
  • Er moet meer politie in de wijk komen. Jaarlijks komt er 300 miljoen euro extra bij.
  • Boa’s mogen geen religieuze symbolen dragen.
  • Bij fysiek geweld tegen hulpverleners wordt een celstraf (in plaats van een taakstraf) ingevoerd.
  • Er komt een verhoging van de maximale straffen voor jeugdstrafrecht.
  • De minimumleeftijd voor prostitutie wordt verhoogd naar 21 jaar.
  • De anti-wit-was-aanpak moet worden geïntensiveerd.
  • Hogere straffen voor zware misdrijven als terreur en ernstige gewelds- en zedendelicten.
  • De kroongetuigeregeling dient uitgebreid te worden.


Infrastructuur en mobiliteit

  • De maximumsnelheid op de snelweg gaat, waar mogelijk, weer naar 130 kilometer per uur.
  • De bereikbaarheid in Nederland dient verder verbeterd te worden. Er dient een beter busvervoer tussen dorpen en het platteland te komen.
  • De aanleg van de Lelylijn wordt gecontinueerd. Over Lelystad Airport is in dit hoofdlijnenakkoord niets opgenomen.
  • De rechtsbescherming van omwonenden van Schiphol wordt op orde gebracht.
  • Wat Schiphol betreft: de ‘netwerkkwaliteit’ van Schiphol moet behouden blijven. Doorgroei op langere termijn met stillere en schonere vliegtuigen is mogelijk.


Ontwikkelingssamenwerking

  • Per 2028 wordt jaarlijks 2,4 miljard euro minder aan ontwikkelingssamenwerking besteed.


Steunen van Oekraïne

  • De partijen schrijven: ‘Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen de Russische agressie’.
  • Om deze internationale veiligheid te waarborgen, wordt de NAVO-norm in de wet vastgelegd.
  • De eigen bijdrage aan opvang voor ontheemden uit Oekräine wordt verhoogd.


Cultuur

  • De NPO moet vanaf 2026 structureel 100 miljoen Euro inleveren.
  • Er moet ingezet worden op digitalisering en het bereiken van een jonger publiek.
  • De publieke omroep moet worden hervormd, ‘zodat de journalistiek – inclusief het veelzijdig aanbod – kwalitatief en hoogwaardig gewaarborgd wordt’. Daarbij dienen toekomstbestendigheid en transparantie van kosten voorop te staan.
  • Duurder worden: theater- en concertkaartjes, boeken en tijdschriften (gaan resulteren onder het hoge btw-tarief).


Bedrijven

  • De onlangs ingevoerde belasting op de inkoop van eigen aandelen wordt geschrapt. Kosten voor de schatkist: 800 miljoen euro per jaar.
  • De verlaging van de mkb-winstvrijstelling zal ongedaan worden gemaakt.
  • Bedrijven mogen een groter deel van hun renteuitgaven aftrekken van de winst (van 20% naar 25%). Daardoor betalen ze minder belasting.
  • Directeuren en grootaandeelhouders (belastingtarief in box 2). Het percentage daalt van 33% naar 31%.
  • Grootverbruikers gaan minder energiebelasting betalen.
  • Werkgevers die buitenlands personeel inhuren, worden verantwoordelijk voor de overlast en de kosten daarvan.
  • De werkgeverskosten voor het werkloosheidsfonds gaan omhoog.
  • Er komen strengere regels voor uitzendbureaus.


(lokale) Overheden en een nieuw hof dat wetten aan de Grondwet gaat toetsen

 • Een goed bestuur moet instituties zoals rechtspraak, media en wetenschap verstevigen. Dat betekent dat er hervormingen dienen plaats te vinden. Het gaat erom dat de overheid haar burgers moet vertrouwen.
 • Te denken valt daarbij aan: de invoering van een nieuw kiesstelsel. Bedoeling is daarmee de regionale band tussen politici en kiezers te versterken. Regionale kandidaten moeten gemakkelijker met voorkeursstemmen worden gekozen.
 • Een grondwettelijk hof moet wetten aan de Grondwet toetsen. Daartoe moet de Grondwet gewijzigd worden, hetgeen een langdurend wetgevingsproces betekent.
 • De informatiepositie van de Tweede Kamer dient versterkt te worden.
 • Er komt een recht op vergissen. Een enkele fout kan een burger niet langer diep in de prolemen brengen.
 • Er gaat minder geld naar provincies en gemeenten.
 • Aanmanings- en incassokosten van de overheid gaan fors omlaag.
 • Een bedrag van 1 miljard euro dient structureel bezuinigd te worden op het ambtenarenapparaat. Vooral bezuinigd dient te worden op externe inhuur en communicatieafdelingen.
 • Een nullijn in 2025 voor rijksambtenaren en de Rijksoverheid laten inkrimpen met 22 procent, zo is het plan.

Reacties

Natuurlijk blijven de reacties op dit coalitieakkoord  niet uit. Politieke partijen spreken zich uit, zijn voor of tegen, blij verrast, verbaasd, teleurgesteld of ontdaan over het coalitieakkoord zoals het er nu ligt.

AOW.nu, dat zich specifiek richt op ouderen, wil u echter de reactie van de Ouderenbond niet onthouden. Die treft u hieronder aan.

Reactie van de Ouderenbond

ANBO-PCOB is niet blij met dit coalitieakkoord en meent dat een visie op senioren en pensioen ontbreekt. In 2040 zijn er vijf miljoen gepensioneerden. In het regeerakkoord wordt er met geen woord over pensioen gerept. De bond geeft aan dat er vier partijen waren die elk hun wensenlijst presenteerden. Een wensenlijst zonder een amenhangende lange-termijn-visie. De op dit moment drie miljoen gepensioneerden staan niet op het vizier van de vier partijen.

De  belangenvereniging meent dat een toelichting, over de keuzes die partijen hebben gemaakt, ontbreekt. Bovendien ontbreekt een toelichting hoe de keuzes budgettair worden uitgewerkt. Ze menen dat de partijen grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing, uit de weg gaan.

Het terugbrengen van het eigen risico is een sigaar uit eigen doos, zo menen ze. Weliswaar gaat het eigen risico omlaag, ondertussen gaan de premies van de zorgverzekeringen omhoog. Iedereen gaat dus meer betalen, ook diegene die geen zorg nodig heeft.

Ook is de Ouderenbond benieuwd naar de wijze waarop in de ouderenzorg geïnvesteerd gaat worden. “We staan voor een grote transitie waarin de schaarste in de zorg alleen maar toeneemt en we de capaciteit moeten gaan verdelen. En wel op zo’n manier dat de beschikbare zorg terecht komt bij hen die dit het hardst nodig hebben. Hoe gaan we dit doen?”

De plannen om de woningbouw goed te laten aansluiten bij het al ingezette beleid om fors te gaan bouwen, draagt de Ouderenbond. Echter, er ontbreekt een visie op de woonmogelijkheden voor de vele gepensioneerden van nu en later.

Volgens de Ouderenbond is het onderwerp pensioenen wazig. “Drie van de vier coalitiepartijen waren tegen de Wet Toekomst Pensioenen. Het is volstrekt onduidelijk of het pensioendossier nu langer wordt aangehouden.”

In het regeerakkoord wordt het verkorten van de ww-uitkering genoemd. Dat zou een groot probleem zijn voor oudere werkzoekenden.

“Kortom”, zo meent ANBO-PCOB: “Het is een stapeling van rijp en groen door elkaar, waar wij op dit moment nog geen chocola van kunnen maken. Wij hebben vele vragen.”

Hoe verder?

Volgende week woensdag begint aankomend formateur Richard van Zwol en vindt er een kamerdebat plaats. Daarna moet hij het met de vier partijleiders eens worden welke partij welke ministers en secretarissen krijgt en moet duidelijk worden wat de taken van die bewindslieden zijn. Ook is nog niet duidelijk wie de beoogde premier zal worden. Van Zwol verwacht vier tot vijf weken bezig te zijn. Dat betekent dat de officiële start van het kabinet op zijn vroegst eind juni te verwachten is.

Kortom

Er is nog een weg te gaan! Maar eerst: het kamerdebat woensdag 22 mei 2024!