AOW-uitkeringen 2024: de verwachtingen

In dit artikel gaan we in op de AOW-uitkeringen voor het jaar 2024. U vindt informatie over de ontwikkelingen rond de AOW-uitkeringen en de invloed van de stijging van het minimumloon, alsmede de extra stijging die door verschillende politieke partijen is bedongen. Deze extra stijging van 1,7% die in januari 2024 in werking zou treden, is verlaagd naar 1,2% met ingang van 1 juli 2024. Zie hier het bericht over deze wijziging.

Achtergrond van de AOW-uitkering

De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) is de wettelijke toekenning van een maandelijks basispensioen, bedoeld om ouderen van een inkomen te voorzien wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De hoogte van deze AOW-uitkering wordt jaarlijks aangepast op basis van verschillende factoren, waaronder de stijging van het minimumloon waaraan de AOW-uitkering is gekoppeld.

1.Stijging van het minimumloon

Een belangrijke factor die van invloed is op de hoogte van de AOW-uitkering is de stijging van het minimumloon. Per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Vanwege de koppeling met de AOW-uitkering heeft dit dus ook gevolgen voor de hoogte van de AOW-uitkeringen. Dat betekent dus ook een stijging van de AOW-uitkeringen

2. Extra stijging in juli 2024 van 1,2%

Naast de reguliere stijging op basis van het minimumloon, heeft een aantal politieke partijen in de Tweede Kamer extra maatregelen voor 2024 bedongen. Deze maatregelen hebben tot doel de koopkracht van ouderen te versterken en de financiële zekerheid van gepensioneerden te verbeteren. Deze extra stijging vormt een aanvulling op de al bestaande verhoging van de AOW-uitkeringen op basis van het minimumloon. De extra stijging die in eerste instantie 1,7% zou bedragen met als ingangsdatum 1 januari 2024, is bijgesteld naar 1,2% met ingang van 1 juli 2024. Of er nog een reguliere stijging van het minimumloon te gebeuren staat, wordt later in het jaar bepaald.

3. Inschatting AOW-uitkeringen in 2024

Hoewel de exacte hoogte van de AOW-uitkeringen in 2024 nog niet definitief zijn vastgesteld, kunnen we wel een schatting maken op basis van de verkregen informatie. Die zijn als volgt:

Stijging op basis van het minimumloon: bij een stijging van 3,75% van het minimumloon in 2023, is de verwachting dat de netto AOW-uitkeringen in 2024 een iets lagere stijging zullen ondergaan. We verwachten een percentage tussen 1,7% en 2,5%. Dat zou leiden tot onderstaande bedragen:

Impact op gepensioneerden

De verwachte stijging van de AOW-uitkeringen is enigszins goed nieuws voor gepensioneerden. Deze stijging biedt financiële zekerheid en helpt ouderen beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is ook noodzakelijk, aangezien de inflatie nog duidelijk merkbaar is en niet alleen de prijzen van o.a. brandstof, energieleveranciers, maar ook de kosten van levensonderhoud behoorlijk zijn gestegen. Bovendien verhoogt een stijging van de AOW-uitkering de kwaliteit van leven en kunnen ouderen hun geld deels spenderen aan zaken als gezondheidzorg, huisvesting of bijv. vrijetijdsbesteding.

Conclusie

In 2024 stijgen de AOW-uitkeringen, zowel op basis van de reeds bekende stijging van het minimumloon en de extra maatregelen in de Miljoenennota.

Op deze pagina zullen we de extra bedragen publiceren zodra deze bekend zijn.