Welk testament heb ik nodig?

Dit hangt af van uw wensen en is het beste met een notaris te bespreken. Om u alvast in te lezen over de verschillende soorten, hebben wij deze in begrijpelijke taal voor u op een rij gezet hieronder.

Welke soorten testamenten zijn er?

  1. langstlevende testament;
  2. vruchtgebruik testament;
  3. tweetrapstestament;
  4. combinatietestament;
  5. echtscheidingstestament;
  6. levenstestament

1: langstlevende testament

Een langstlevende testament is een testament waarbij de partners elkaar tot erfgenaam benoemen. Bij overlijden van een van beiden, gaan alle bezittingen naar de langstlevende partner. De kinderen krijgen hun erfdeel nadat de langstlevende is overleden. Het voordeel hiervan is dat de erfbelasting door de langstlevende wordt betaald en niet door de kinderen. Indien u en uw partner niet gehuwd samenwonen, is het te adviseren een samenlevingscontract op te stellen, om daarmee erfbelasting te besparen.

2: vruchtgebruik testament

Vruchtgebruik is het recht gebruik te maken van bezittingen die niet uw eigendom zijn. Hierbij worden de kinderen van de overledene de volledige erfgenamen. De langstlevende partner wordt geen eigenaar van de bezittingen, maar mag deze wel in vruchtgebruik nemen.

3: tweetrapstestament

De langstlevende erft alle spullen en geld. Pas bij overlijden van de langstlevende partner, krijgen de kinderen recht op de erfenis. Zij betalen vanaf dat moment erfrechtbelasting en niet eerder.

4: combinatietestament

Hierbij laat degene die het testament heeft opgesteld, de keuze aan de langstlevende partner om te bepalen hoe de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt. Dit heeft als voordeel dat de langstlevende partner de actuele situatie op het moment van overlijden van de partner kan overzien en dan kan kiezen welke de fiscaal meest aantrekkelijke optie is. Als nadeel moet echter genoemd worden, dat er voor de erfgenamen geen zekerheid is over hoe de nalatenschap verdeeld zal worden bij overlijden van de eerste partner. Bovendien moet de langstlevende op een wellicht zeer emotioneel moment ingrijpende keuzes maken.

5: echtscheidingstestament

Door het opmaken van dit testament voorkomen gescheiden partners dat er bij overlijden vermogen naar de ex-partner gaat. Daarmee voorkomt men dat vermogen, dat in eerste instantie aan een kind werd nagelaten, bij overlijden van dat kind alsnog naar de ex-partner gaat.

6: levenstestament

In een levenstestament zijn bepalingen opgenomen die gelden tijdens uw leven. Vandaar de naam ‘levenstestament’. Dit in tegenstelling tot een testament, waarvan de voorwaarden gelden na overlijden.

Voor het geval zich onverhoopt een situatie voordoet, waardoor u niet meer in staat bent te handelen en beslissingen te nemen, biedt een levenstestament uitkomst. In dit document wordt vastgelegd wie dan beslissingen voor u mag nemen. Dat is een volmacht. U beschrijft uw wensen en opdrachten voor uw vertrouwenspersoon. Daarmee houdt u de regie over uw leven, zelfs indien u dat zelf niet meer kunt. U regelt wie en op welke wijze uw financiële, persoonlijke en medische zaken mag regelen als u dat zelf niet meer kunt. De volmacht die u afgeeft ten aanzien van uw vertrouwenspersoon geldt niet meer op het moment dat u deze intrekt. Dit document verliest rechtskracht bij overlijden. Een belangrijk verschil met een normaal testament is dat er niets wijzigt ten aanzien van uw vermogensrechtelijke en eigendomssituatie. Degene die u volmacht geeft, blijft gebonden aan alle verplichtingen, zoals vastgelegd in het testament.

Let op: ook een geldig in het buitenland gemaakt onderhands testament is een uiterste wilsbeschikking.

Giften opnemen in uw testament

Uw notaris kan dat voor u doen. ANBI’s hoeven geen erfbelasting te betalen. Kinderen behouden echter altijd recht op hun kindsdeel.

Testament is geldig tot herroeping

Het kan gebeuren dat situaties zich zodanig ontwikkelen, dat wijziging/aanpassing van het testament relevant is. U kunt uw testament via een notaris laten wijzigen.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Uw erfgenamen kunnen, indien relevant, informeren of u een testament heeft gemaakt. Uiteraard blijft de inhoud van het testament dan nog steeds geheim.

En tenslotte

Het is niet eenvoudig een nalatenschap goed te regelen. Er zijn legio mogelijkheden. Elke mogelijkheid heeft eigen voor- en nadelen. Een intakegesprek met een notaris kan veel duidelijkheid verschaffen. U weet wat uw mogelijkheden zijn en kunt op basis daarvan verantwoorde keuzes maken. Een gerust gevoel als u weet dat alles goed geregeld is!

Op zoek naar een notaris. Deze dienst kan u helpen, snel een goede notaris te vinden.