AOW’ers in 2024: strengere hypotheeknormen

De hypotheekregels zullen per 2024 worden veranderd. Uit het betreffende concept blijkt dat de leencapaciteit voor nagenoeg alle huishoudens, dus ook voor AOW’ers daalt. Dit concept is al verstrekt aan het Nibud, banken en andere relevante organisaties. De exacte bedragen worden later dit jaar gepubliceerd.

Snel naar:

De veranderingen zullen een negatieve invloed hebben op de leencapaciteit van de meeste AOW-gerechtigden. Zij zullen niet worden ontzien. Het is daarom raadzaam nu te bekijken of een aanpassing of een verhoging van de hypotheek nog in dit jaar zinvol is. Tot 31 december 2023 kan nog gebruik worden gemaakt van de nu geldende (ruimere) hypotheeknormen.

Een te verwachten loonstijging van 5% maakt dat de leencapaciteit toeneemt. Uitsluitend wanneer dat gebeurt, zal de maximale hypotheek voor de meeste inkomens stijgen. De laagste inkomens zullen echter, zelfs indien rekening wordt gehouden met een loonstijging van 5%, minder kunnen lenen. Voor AOW-gerechtigden zal de maximale hypotheek, zo wordt verwacht, gaan dalen voor álle inkomens, tenzij de verwachte loonstijging van 5% (AOW en aanvullende pensioenen) gerealiseerd wordt. In dat laatste geval zal de maximale hypotheek voor hen stijgen. Of die verwachting realiteit wordt, is nog onduidelijk!

Tot 31 december 2023 gelden de nu nog (ruimere) hypotheeknormen. Als u daarvan gebruik wilt maken, is het verstandig uw hypotheek te verhogen. Ook als u van plan bent de overwaarde van uw woning te benutten, kan het zinvol zijn tijdig een expert in te schakelen die u kan adviseren. Regeren is immers vooruitzien!

Energielabel zal van grote invloed zijn op de maximale leencapaciteit

Het energielabel beïnvloedt nu al de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Straks zal dat ook gelden voor het verkrijgen van een hypotheek. Met ingang van 2024 is het energielabel van nog grotere invloed voor het verkrijgen van een maximale hypotheek.

Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F of G daalt de maximale leencapaciteit met € 5.000,– tot € 10.000,–. Dit komt voort uit een hoger energieverbruik.

Voor het kopen van een woning met een beter energielabel, stijgt de leencapaciteit. In onderstaand overzicht ziet u welk bedrag extra mag worden geleend:

 • energielabel C, D: € 5.000,–;
 • energielabel A, B: € 10.000,–;
 • energielabel A+, A++, A+++: € 20.000,–;
 • energielabel A++++: € 40.000,– (zonder energieprestatiegarantie);
 • energielabel A++++: € 50.000,– (met energieprestatatiegarantie voor minimaal 10 jaar).

Het energielabel is nu al mede bepalend voor de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Per 2024 zal het dus ook sterk bepalend zijn voor de financierbaarheid ervan. Dat betekent dat verduurzamen onvermijdelijk is. Immers, met een minder positief energielabel zal uw woning sterk in waarde dalen.

In de nieuwe hypotheeknormen is ook opgenomen dat huiseigenaren die (verder) willen verduurzamen, volgend jaar een stijging van hun leencapaciteit tegemoet kunnen zien. In onderstaand overzicht ziet u welk bedrag extra mag worden geleend voor energiebesparende maatregelen:

 • geen energielabel: € 10.000,–;
 • energielabel A, B: € 10.000,–;
 • energielabel A+, A++, A+++: € 10.000,–;
 • energielabel C, D: € 15.000,–;
 • energielabel E, F, G: € 20.000,–.

AOW-leeftijd binnen 10 jaar bereikt?

Vanaf 2024 dient de hypotheekverstrekker rekening te houden met het toekomstig te verwachten inkomen en vermogen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de hypotheekvrager, indien deze binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dat gebeurt vanwege het gegeven dat het inkomen waarschijnlijk zal dalen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er moet dus zekerheid zijn dat de hypotheekvrager ook straks aan diens financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de AOW-uitkering, een bij een werkgever opgebouwd pensioen, een zelf afgesloten pensioenverzekering of de uitkering van een derdepijlerpensioenproduct (hieronder daarover meer). Als u met uw huidige inkomen bijv. een hypotheek van € 300.000,– kunt krijgen en met uw latere pensioeninkomen € 250.000,–, dan moet u die € 50.000,– verschil tussen de datum van het afsluiten van de hypotheek en de ingangsdatum van uw AOW terugbetalen.

Diverse pensioenproducten

1ste pijler

De AOW, het basisinkomen, is de eerste pijler van het pensioenstelsel. Iedereen die in Nederland woont, bouwt pensioen op. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. Stijgt het laatste, dan stijgt ook de AOW-uitkering.

2de pijler

Een via de werkgever opgebouwd pensioen, is pijler nummer twee. Rond de 90% van de werkgevers biedt de werknemers een aanvullende pensioenregeling aan. Dat betekent dat u een aanvullend pensioen ontvangt, naast uw AOW-uitkering.

3de pijler

Lijfrenten, koopsommen, levensverzekeringen, ze vormen samen de derde pijler. Het is een fiscaal aantrekkelijke manier om voor uw pensioen te sparen. U kunt daarmee bijv. uw pensioengat vullen of misschien eerder met pensioen gaan. De individuele pensioenverzekering kan zowel door werknemers als door zelfstandigen worden afgesloten.

Gratis waardebepaling van uw woning!

Eén van onze meevallers is de gratis waardebepaling voor woningen. Via onze partner kunt u zaken regelen als het woninglabel, waardebepalingen en komt u in contact met diverse makelaars in uw regio.
Bekijk hier de meevaller!

AOW’ers in 2024: forse wijzigingen in het Belastingplan 2024

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet het Belastingplan 2024. Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer dit Belastingplan geaccordeerd, echter wel met forse wijzigingen. Hieronder treft u een overzicht van een aantal wijzigingen aan:

 • De grensbedragen voor de inkomstenbelasting zullen iets dalen in 2024.
 • De bedragen voor heffingskortingen zullen iets dalen in 2024.
 • De tarieven van de inkomstenbelasting in box 2 en 3 stijgen met 2%. Voor box 2 geldt een belastingtarief van 33%, voor box 3 is dat in 36% in 2024.
 • De MKB-winstvrijstelling voor ondernemingen stijgt in 2024 van 13,31% naar 14%.
 • Voor werkgevers wordt meer ruimte vrijgemaakt voor het belastingvrij verstrekken van ov-abonnementen en de mogelijkheid hun werknemers € 0,23 per kilometer onbelast te vergoeden.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting zou in 2025 vervallen, zo was het voorstel. Dat is uitgesteld tot 2027. Het afbouwtraject zal van 2025 tot 2027 volledig worden afgebouwd.
 • Beperkingen zullen worden ingevoerd voor de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers.

De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de rente op studieleningen voor studenten, die zonder basisbeurs studeerden, te verlagen.

 • De voorgenomen verhoging van de accijnzen op diesel en benzine vindt geen doorgang.
 • De huidige korting van de accijnzen op diesel en benzine wordt met een jaar verlengd.
 • De accijnzen op alcoholhoudende drank zullen minder sterk stijgen.
 • De accijnzen op tabak zullen sterker stijgen.
 • De kansspelbelasting zal met 1% stijgen.
 • Inzake de bedrijfsopvolgingsregeling (in de Successiewet), startend in 2025 geldt een gewijzigde belastingvrijstelling. Tot een ondernemingswaarde van € 1,5 miljoen geldt een vrijstelling van 100%. Boven die grens is de vrijstelling verhoogd van 70 naar 75%. Dit wordt gefinancierd uit een aanpassing van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3.
 • De vrijstelling (per belastingplichtige) voor groene beleggingen daalt van ruim € 65.000,– naar € 30,000,–.
 • De voorgestelde wijziging om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers meer onbelaste vergoedingen te verstrekken (van 1,92 naar 5%), is niet aangenomen.
 • De voorgestelde wijziging om het belastingtarief voor winsten uit innovatie te verhogen van 9% naar 12%, is niet aangenomen.
 • De voorgestelde wijziging van een extra belastingverhoging voor bedrijven van 25,8% naar 36,93%, is niet aangenomen.
 • De voorgestelde wijziging om extra belasting te heffen op vliegtickets, geldend voor passagiers die op Nederlandse luchthavens overstappen, is niet aangenomen.

Let op: de Eerste Kamer moet nog instemmen met deze voorstellen. Dat zal op 19 december 2023 gebeuren. Dan worden de definitieve belastingtarieven voor 2024 vastgesteld.