Extra verhoging van het minimumuurloon per 1 juli 2024

Goed nieuws! Per 1 juli 2024 zal het wettelijk minimumuurloon met 1,2% worden verhoogd. De wijzigingen zijn onderdeel van een spoedwet die recentelijk naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hoewel de Raad van State kritisch was ten aanzien van de koppeling van het minimumloon aan de AOW-uitkeringen, blijft deze koppeling toch behouden. De stijging staat los van een nog nader vast te stellen indexatie.

Extra verhoging door amendement

Deze extra stijging van het minimumloon is het resultaat van een amendement van de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat het minimumloon van € 13,27 per uur, vanaf 1 juli 2024 zal stijgen naar minimaal € 13,43. Wat het exacte effect op uw portemonnee zal zijn, wordt in het voorjaar bekend gemaakt. Dat is afhankelijk van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon. Deze indexatie is gekoppeld aan die van de CAO-lonen. De stijging zal ook van invloed zijn op de bijstand, AOW- en UWV-uitkeringen.

Raad van State kritisch over koppeling minimumloon en AOW-uitkeringen

In december 2023 uitte de Raad van State kritiek op het grote budgettaire beslag (857 miljoen Euro) bij verhoging van de AOW-uitkeringen. De kosten van de koppeling met de AOW-uitkeringen nemen de grootste hap uit het budget. Dit roept daarmee vragen op over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en intergenerationele solidariteit. Desondanks blijft deze koppeling behouden.

Raad van State wil IOAOW-daling ongedaan maken

Naast de Raad van State, wenste ook de Eerste Kamer de daling van de IOAIW-uitkering ongedaan te maken. De IOAOW-uitkering is sinds 2023 van € 26,38 naar € 5,00 per maand gedaald. Op jaarbasis betekent dat een daling van € 256,56, dus een flinke domper! Het kabinet gebruikte deze opbrengsten om daarmee de koppeling van het minimumloon met de AOW-uitkeringen te financieren. Opmerkelijk blijft het dat de Raad van State nu de daling van de IOAOW-uitkering ongedaan wil maken, maar tegelijkertijd kritisch is op de koppeling van het minimumloon en de hoogte van de AOW-uitkeringen.

Koopkrachtbehoud als prioriteit

Ondanks de kritiek benadrukt de minister dat het hogere minimumloon bijdraagt aan het behoud van de koopkracht én de bestaanszekerheid van werknemers en uitkeringsontvangers vergroot. De koppeling met de AOW-uitkering is in lijn met het doel van het wetsvoorstel om de bestaanszekerheid te vergroten en inkomensverschillen tussen verschillende inkomensgroepen te verkleinen.

Minimumloon per uur (vanaf 1 januari 2024)

Waar eerst het wettelijk minimumloon op maandbasis werd berekend, wordt dit sinds 1 januari 2024 berekend op uurbasis. Dat is een positieve ontwikkeling voor werknemers met een minimumloon bij een werkweek van meer dan 36 uur.

Lees verder: