Europese verkiezingen 2024

Het Europees Parlement is ’s werelds enige direct gekozen transnationale parlement. De leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen de belangen van alle EU-burgers op Europees niveau.

Donderdag 6 juni tot en met 9 juni a.s. kunnen we in Europa weer gebruik maken van ons stemrecht en de leden van het Europees Parlement kiezen. In Nederland kiezen we de leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024. De verkiezingen van het Europees Parlement vinden om de vijf jaar plaats. De eerste verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats in 1979.

De gekozen leden nemen beslissingen die van invloed zijn op ons dagelijks leven. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan economie, armoedebestrijding, gezondheidszorg, migratie, consumentenrechten, veiligheid, klimaat en werkgelegenheid. Door te stemmen beïnvloedt u dus besluiten die in de Europese Unie worden genomen en geeft u mede vorm aan de toekomst van de Europese democratie.

We ervaren het dagelijks: de wereld wordt steeds complexer en instabieler, maar ook onderling steeds meer verbonden. De Europese Unie houdt zich bezig met mondiale problemen. Problemen, die geen enkel EU-land in zijn eentje zou kunnen oplossen.

Snel naar:

Bestuursorganen van de Europese Unie

De bestuursorganen van de Europese Unie zijn;

 1. Raad van Ministers;
 2. Europese Commissie;
 3. Europees Parlement.

Naast deze organen is er ook een Europese Raad, populair aangeduid als “Europese Top”. Dit is de  benaming voor de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, die minimaal twee maal per jaar plaatsvindt Tijdens deze bijeenkomsten worden economische en politieke zaken van Europees belang besproken. Het moet gezien worden als een informatieve voorvergadering op hoog niveau ten behoeve van de diverse raden en commissies binnen de Europese Unie. De Top kan ook worden gebruikt om knopen door te hakken, indien het met de samenwerking binnen de Europese Unie niet wil vlotten. De Europese Raad heeft namelijk de bevoegdheid om besluiten te nemen.

Ad 1:

De Raad van Ministers, ook wel Raad van Europa geheten en kortweg Raad genoemd, is verreweg  het belangrijkste besluitvormend orgaan van de Europese Unie. Ze bestaat telkens uit vakministers, van iedere lidstaat één. In de Raad stemt men volgens een gewogen stemprocedure (hoe zwaarder het land, hoe zwaarder de stem). Een gekwalificeerde meerheid is daarbij veelal voldoende. De Raad is het wetgevende orgaan van de Europese Unie.

Ad 2:

De Europese Commissie het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze bestaat uit onafhankelijke leden, die door hun regeringen worden voorgedragen en door de gezamenlijke lidstaten worden benoemd. De zetel van de Commissie is in Brussel. De Commissie heeft het recht van initiatief, beslissing, onderhandeling en toezicht. Dit betekent in de praktijk dat ze besluiten voorbereidt, uitvoert en grotendeels ook controleert.

Ad 3:

Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van alle Europeanen. Het Europees Parlement heeft het recht om voorbereidend werk te verrichten d.m.v. parlementaire commissies. Het Europees Parlement heeft weinig bevoegdheden op wetgevend, controlerend of budgettair gebied. Feitelijk is haar machtspositie beperkt tot het recht van amendement.

Partijen en kandidaten

De kandidaten die zich verkiesbaar stellen, zijn lid van een Nederlandse politieke partij en vertegenwoordigen de ideeën en standpunten van die betreffende partij. U kunt dus een kandidaat kiezen van een partij die het dichtst bij uw ideeën en standpunten komt.

In 2024 nemen in totaal 720 volksvertegenwoordigers (gekozen EP-leden) uit 27 landen in het Europese Parlement plaats. We noemen ze Europarlementariërs. Daarvan zijn er 31 uit Nederland. Het aantal leden dat voor een lidstaat in het Europees Parlement zit, is afhankelijk van het aantal inwoners van die lidstaat. Bij de verkiezing kiezen we op Nederlandse partijen. De Nederlandse leden werken samen met leden van andere landen en vormen fracties met identieke ideeën en standpunten.

Leden die niet  bij een fractie zijn aangesloten, heten niet-ingeschrevenen.

Fracties in het Europees Parlement

De gekozen Europarlementariërs werken in politieke groepen, de zgn. fracties. Ze verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. In elke fractie zitten dus EP-leden uit diverse landen en politieke partijen. Elke fractie heeft diens eigen specifieke doelen. Elke fractie telt minimaal 23 leden uit ten minste een vierde van de EU-landen. Het huidige Parlement heeft zeven fracties. De leden mogen slechts tot éen fractie behoren. De gekozen EP-leden kiezen de voorzitter van het Parlement alsmede de voorzitter van de Europese Commissie.

Iedere fractie regelt de eigen interne organisatie door een voorzitter (of twee covoorzitters), een bureau en een secretariaat te benoemen.

De leden van het Europees Parlement spreken over hoe de Europese Unie (EU) onderwerpen als bijv. economie, armoedebestrijding, gezondheidszorg, veiligheid, klimaat en werkgelegenheid moet aanpakken. Bovendien beslissen ze over nieuwe Europese wetten. Die wetten betreffen ons allemaal. Het Europees Parlement heeft daarmee wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden.

Voordat stemming in de plenaire vergadering plaatsvindt, behandelen de fracties de verslagen die door de parlementaire commissies worden opgesteld en dienen zij daar amendementen op in.

Het standpunt van de fractie wordt in overleg besloten. De leden mogen niet worden gedwongen op een bepaalde manier te stemmen. Ze zijn vrij in hun keuze.

Op dit moment zijn er zeven fracties in het Europees Parlement:

 • Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Deze centrumrechtse fractie is momenteel met afstand de grootste in het Europees Parlement en heeft daarmee ook de meeste invloed. De fractie is pro-Europees en conservatief.

 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Deze progressieve sociaal-democraten zijn de tweede partij binnen het Europees Parlement. Als middenpartij zet zich deze fractie in voor gelijkheid en een duurzame economie.

 • Renew Europe Group

Bestaand uit pro-Europese liberalen. Streven is een sterker en welvarender Europa met actief samenwerkende leden.

 • Fractie Identiteit en Democratie

Deze fractie is nationalistisch en populistisch en staat kritisch ten opzichte van de Europese Unie. Men wil identiteit en democratie van binnenuit drastisch veranderen. Sommige partijen die in deze fractie participeren, wensen vertrek uit de Europese Unie.

 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Is sceptisch over de Europese Unie. Ze willen de landen zelf meer macht toekennen en wensen minder bemoeienis van de Europese Unie.

 • Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Beschermen van het klimaat, natuur en democratie staan hier centraal.

 • Linkse Fractie in het Europees Parlement – GUE/NGL

De kleinste fractie in het Europees Parlement. Meerdere leden hebben een socialistische of oud-communistische achtergrond.

 

Taken van het Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement beslissen over nieuwe Europese wetten. Dat gebeurt in overleg met ministers uit alle EU-landen over bijv. een van de onderwerpen zoals hierboven genoemd. Ze verdedigen de waarden van de Europese Unie, zijnde: respect voor mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtsstaat.

De EU-begroting en EU-uitgaven worden door het Europees Parlement gecontroleerd. Ook benoemt en controleert het Europees Parlement de voorzitter en de leden van de Europese Commissie. Uw stem is dus ook van invloed op de verkiezing van de leden van de Europese Commissie.

 

Wat levert een Europees Parlement u o.a. op?

 • Indien u zich verplaatst binnen de Europese Unie, kunt u zonder paspoortcontrole de grens passeren.
 • De producten die u in de Europese Unie koopt, zijn veilig (bijv. elektrische apparaten).
 • Vanaf eind 2024 kunt u binnen de EU alle kleine elektrische apparaten met dezelfde stekker opladen.
 • Vanuit alle EU-landen kunt u zonder extra kosten met een Nederlandse telefoonaansluiting communiceren.

Hoe beïnvloedt Europa uw dagelijkse leven?

De EU geeft aan dat ze:

 • luistert naar de burgers;
 • hulp biedt aan Oekraïne;
 • herstel, weerstand en werkgelegenheid bevordert;
 • gelijke behandeling wil voor iedereen;
 • kwaliteit van Europees voedsel bevordert;
 • spreiding van de economische groei in Europa bevordert;
 • aan vernieuwing van het belastingstelsel voor een moderne wereld werkt;
 • aandacht besteedt aan de ontwikkeling van jonge mensen;
 • voor profijt voor Europa t.a.v. digitalisering zorgt;
 • mensen bewust probeert te maken aangaande de Europese rijkdommen;
 • aan het bevorderen van de gezondheid werkt;
 • aan klimaatherstel en –verbetering werkt;
 • naar wegen voor een betere toekomst zoekt;
 • zich tegen armoede en sociale exclusie verzet;
 • aan het verduurzamen van onze energieconsumptie werkt;
 • aan het versterken van het industriële concurrentievermogen werkt;
 • zich inzet voor het versterken van de economie;
 • mede-ontwikkelaar is van vruchtbare samenwerkingen over de gehele wereld;
 • waarde hecht aan het cultiveren van hoge kwaliteitslandbouw en duurzaam vissen;
 • aan een goede transportsector werkt;
 • criminele activiteiten in Europa elimineren wil;
 • aan eerlijk omgaan hecht met mensen die naar Europa migreren;
 • bescherming Europese grenzen bevordert;
 • hoge standaards voor alle EU-landen wil.

De Europese Unie verstrekt o.a. subsidies aan veel landen, o.a. ook aan Nederland. Daarbij kan het gaan om vernieuwende projecten, landbouw, waterstof in stroomversnelling, kenniseconomie, groene chemie enz.

.

Welke Nederlandse politieke partijen doen mee aan de Europese Parlementsverkiezingen?

De Kiesraad verklaarde onderstaande kandidatenlijsten, en daarmee deelname aan de Europese verkiezingen, als geldig:

 • GroenLinks/PvdA;
 • VVD;
 • CDA – Europese Volkspartij;
 • Forum voor Democratie;
 • D66;
 • Partij voor de Dieren;
 • 50PLUS;
 • PVV (Partij voor de Vrijheid);
 • JA 21;
 • NL PLAN EU;
 • ChristenUnie;
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • BBB;
 • Meer Directe Democratie (MDD);
 • SP (Socialistische Partij);
 • vandeRegio;
 • Volt Nederland;
 • Belang van Nederland (BVNL);
 • NSC;
 • Piratenpartij – de Groenen.

ChristenUnie en SGP nemen, anders dan bij de verkiezingen van 2019, niet meer deel met een gezamenlijke ChristenUnie-SGP-lijst.

GroenLinks en PvdA nemen juist wel deel met een gezamenlijke lijst, volgend op de gezamenlijke deelname bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Na de verkiezingen zullen beide partijen zich ‘evenwichtig verdelen’ over de twee fracties in het Europees Parlement, waarbij beide partijen zijn aangesloten.

Tot welke fracties behoren onze acht grootste politieke partijen?

PVV

Peilingen wijzen uit dat de PVV bij de verkiezingen van 2024 zetels in het Europees Parlement zal behalen. De PVV sluit zich dan aan bij de fractie Identiteit en Democratie (waaronder ook de Italiaanse Lega, Vlaams Belang, Franse Rassemblement National, de Duitse AfD en de Oostenrijkse FPÖ).

GroenLinks/PvdA

In tegenstelling tot een samenwerking in Nederland, maken deze twee partijen binnen het Europees Parlement deel uit van verschillende fracties. Beide partijen geven aan één team te vormen binnen twee fracties.

 • GroenLinks is deelnemer in de fractie Groenen/EVA. In deze fractie werken de groene Europese partijen samen.
 • De PvdA is fractiegenoot van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. Deze fractie is op dit moment de op één na grootste fractie. De fractiedeelnemers zijn de sociaal-democratische partijen van de Europese Unie.

VVD

Binnen de fractie Renew Europe, is de VVD terug te vinden. Dit is de fractie van liberale en sociaal-liberale stromingen in Europa.

NSC

Een nieuwkomer bij de Europese verkiezingen. NSC wenst aansluiting bij de Europese Volkspartij, bestaande uit alle christendemocratische stromingen in Europa. Die aansluiting is echter nog niet zeker.

D66

D66 maakt deel uit van de liberale fractie Renew Europe en werkt daarbij samen met o.a. Oostenrijkse, Deense en Zweedse sociaal-liberalen.

BBB

Ook de BBB wenst zich aan te sluiten bij de Europese Volkspartij. Deze aansluiting is nog niet zeker.

CDA

Het CDA is deel van de fractie van de Europese Volkspartij. De Europese Volkspartij is de grootste partij in het Europees Parlement (waaronder ook CDS/CSU, Vlaamse CD&V en Spaanse Partido Popular).

SP

Tot 2019 maakte de SP-delegatie deel uit van de fractie Europees unitair Links/Noord Groen/Links (GUE-NGL). Tijdens de verkiezingen van 2019 behaalde de SP geen zetel in het Europees Parlement en heeft daarom op dit moment geen vertegenwoordiging in Brussel.

.

De acht grootste partijen en hun visie t.a.v. de Europese Unie

PVV

Eerder een voorstander van een bindend referendum over de ‘Nexit’, is dit niet langer een standpunt van de PVV. Er is nog altijd kritiek op de Europese Unie, die gezien wordt als een instituut dat steeds meer macht naar zich toetrekt en belastinggelden opslurpt. De PVV wil de financiële bijdrage aan de Europese Unie fors beperken. Daarnaast dienen de lidstaten hun zeggenschap terug te krijgen.  Verandering van de Europese Unie moet tot stand komen via een verandering binnen de gelederen ervan. De PVV vindt samenwerking prima, maar houdt vast aan het behouden van de nationale soevereiniteit en identiteit. De PVV wil een opt-out op immigratie en asiel. Voor wat klimaat en stikstof betreft, dienen de regels aangepast en versoepeld te worden.

NSC

Een nieuwkomer bij de Europese Verkiezingen! De partij noemt als speerpunten: Europese veiligheid, versterkte buitengrenzen, economische stabiliteit en goed bestuur. Het NSC meent dat migratie beperkt moet worden. NSC meent dat de Europese buitengrenzen versterkt moeten worden om migranten tegen te houden. Vluchtelingen die gevlucht zijn vanwege hun geloof, meningsuiting, geaardheid of welke etnische achtergrond dan ook, dienen ruimhartig te worden toegelaten. De Europese Unie is volgens NSV groot en machtig met als gevolg dat Nederland de soevereiniteit gaandeweg inlevert. Die ontwikkelingen wil het NSC beperken. Aan goed bestuur moet gewerkt worden. Indien binnen de Europese Unie uitbreiding of verdragswijzigingen ter discussie staan, dient er een correctief referendum te worden gehouden. NSC spreekt over uitbreiding van nationale defensie en de wapenproductie, is echter tegen een Europees leger en voor deelname en het bestaansrecht van de NAVO. Uitsluitend de lidstaten moeten belastingen kunnen innen, niet de Europese Unie. NSC is tegen nieuwe gezamenlijke Europese schulden. Er moet ook een antwoord worden gevonden op een reëel verlies van industrie in Nederland en Europa als gevolg van de klimaatmaatregelen. Een herziening van het Natura 2000-beleid wordt als voorwaarde aangegeven alvorens in te stemmen met de nieuwe EU-begroting. NSC steunt het streven van de Europese Natuurherstelwet om te streven naar een gezonde planten- en dierenwereld.

VVD

De VVD meent dat de Europese Unie slagvaardiger moet worden en militair meer inspanningen leveren. Er moet meer samenwerking komen op militair gebied. De Europese Raad zou een rol moeten krijgen als veiligheidsraad. De VVD meent dat de Europese Unie op dit moment amper grip heeft op de grenzen of wie de Europese Unie binnenkomen. Daartoe zijn stevige en fatsoenlijke afspraken met landen rondom de Europese Unie belangrijk. Indien dit niet snel genoeg gebeurt, wil de VVD een opt-out over het gebied van asiel en migratie bedingen bij een herziening van het Europees Verdrag. De partij meent dat de Europese economische regels soms complex en weinig effectief zijn. De interne markt in Europa moet opnieuw leven ingeblazen worden. De VVD gaat voor lagere staatsschulden, het afschaffen van het veto op buitenlandbeleid, begrotingsdiscipline en een verstandig macro-economisch beleid. De Europese Unie moet zelf grondstoffen gaan delven en verwerken. De VVD meent dat een sterkere Europese Unie belangrijker is dan een toename van het aantal lidstaten. Eerst slagvaardiger worden, hervormingen doorvoeren en dan een eventuele volgende stap naar verdere uitbreiding.

GroenLinks/PvdA

Samenwerken met andere landen in Europa aan een zeker bestaan, vrijheid en veiligheid. Europa moet groen, sociaal en veilig zijn. Het geld moet eerlijker verdeeld worden. We moeten meer doen om de natuur te beschermen. Iedereen moet vrij zijn in Europa. Iedereen in Europa verdient een goed inkomen, een fijn huis en een gezond leven. De kloof tussen arme en rijke mensen moet kleiner worden. Grote bedrijven, grote vervuilers, betalen minder belasting en dat terwijl mensen met weinig geld het meeste last hebben van de klimaatcrisis. Het gaat om: een hoger minimumloon in heel Europa, helemaal duurzaam zijn in 2040 en een groene toekomst voor de boer. Iedereen in Europa is vrij om zichzelf te zijn. Haat en nepnieuws van politici maken dat mensen tegen over elkaar komen te staan. Het gaat om: gelijke rechten vastleggen, een veilig internet en een Europa om te vertrouwen. GroenLinks/PvdA meent dat iedereen in Europa veilig moet kunnen zijn en steeds meer zelf moet kunnen doen. In Europa moet er geen plek zijn voor oorlog en haat. Het gaat om: sterke en groene Europese bedrijven, een rol spelen bij vrede in het buitenland en migratie veilig en eerlijk maken.

D66

D66 meent dat het in de toekomst mogelijk moet zijn ook op een kandidaat uit een andere lidstaat te kunnen stemmen. Veto’s dienen afgeschaft te worden. Lidstaten die niet voldoen aan de normen voor een democratische lidstaat, moeten hard worden aangepakt. Dat geldt ook voor grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Belangrijk is een nieuwe Europese antidiscriminatiestrategie en het versterken van de positie van fundamentele mensenrechten. In 2040 is Europa klimaatneutraal en in 2050 klimaatpositief. Vanaf 2045 is het gebruik van fossiele brandstoffen verboden. In 2050 zullen de ecosystemen in Europa in goede staat hersteld zijn. De landbouw moet in 2040 klimaatneutraal zijn. D66 werkt in Europees verband aan een  hogesnelheidsnetwerk en investeert in internationale spoorverbindingen. Nationale socialezekerheidsstelsels dienen binnen de Europese Unie herverzekerd te worden, ter bescherming van mensen in tijdens van crises. Opgetreden dient te worden tegen de macht van de farmaceutische industrie en geïnvesteerd in de Europese productie. Geïnvesteerd dient er ook te worden in de rijke Europese diversiteit aan kunst en cultuur. Er dient een zetel voor de Europese Unie in de VN-Veiligheidsraad te komen. Toegewerkt dient te worden naar een Europese Defensie Unie.

BBB

Een nieuwkomer bij de Europese Verkiezingen. BBB gelooft in een Europa van noaberschap, een vrijwillig en hecht samenwerkingsverband (voor burgers, boeren, gemeenschappen, families en ondernemers) van soevereine Europese landen die kiezen om schouder aan schouder te staan. Doel is voortdurend in de Europese besluitvorming het perspectief van de boer en de burger in te brengen. De BBB meent dat hogere overheden niets moeten doen wat door lagere overheden kan worden afgehandeld. Daar wordt momenteel te weinig rekenschap aan gegeven. Europa moet vooral een Unie blijven van volken en van regio’s. En dus kan Europa geen middel zijn voor verdere globalisering, zolang deze schaalvergroting weinig welvaart brengt voor hardwerkende mensen en het platteland. Plattelandsgemeenten en wijken moeten centraal staan. Er moet een Europa zijn voor nationale industrieën, voor Nederlandse productie, waar banen niet geëxporteerd worden naar lage-lonen landen. De gang van zaken in Brussel moet democratischer, transparanter en tastbaarder worden met een krachtige interne markt die de binnenlandse productie van haar lidstaten beschermt en haar grenzen op orde heeft.

CDA

Het CDA kiest voor een Europa dat zijn inwoners beschermt en spreekt over veiligheid en gebondenheid. EU-landen die niet voldoen aan de condities voor een rechtstaat, dienen gemakkelijker sancties opgelegd te krijgen. De grenzen van Europa dienen tegen illegale immigratie beschermd te worden. Afgewezenen dienen direct naar het land van herkomst teruggestuurd te worden. Er wordt meer gestuurd op arbeidsmigratie. Er dient een sterker defensiebeleid te komen met een Europese veiligheidsraad. Europa dient meer zelfvoorzienend te worden. CDA spreekt over een ambitieus en realistisch klimaatbeleid en het zij aan zij staan met onze boeren en vissers. Regio’s dienen vertrekt te worden met respect voor verschillende culturen en tradities. Daarmee wordt de Europese regeldruk verminderd. Geïnvesteerd dient te worden in een Europees hogesnelheidsnetwerk en kleine spoorverbindingen die Nederlandse regio’s aan de rest van Europa verbinden. De regio’s dienen versterkt te worden, opdat criminelen niet kunnen verdwijnen over de grens.

SP

De SP is voor samenwerking, maar tegen een alsmaar groeiende Europese superstaat. De SP wil bouwen aan een coaliteit van EU-lidstaten die willen overhandelen over een nieuw Europees Verdrag. Daarin zou de zelfstandigheid van de aangesloten landen en de inspraak van de mensen vergroot moeten worden. Door de Europese Unie afgedwongen privatisering kunnen daarmee teruggedraaid worden. Samenwerking dient er te zijn voor wat betreft de aanpak van internationale criminaliteit, een goede opvang van vluchtelingen een effectief klimaatbeleid. De Europese Commissie kan afgeschaft worden. Europarlementariërs maken in  het Europees parlement afspraken en krijgen het recht gezamenlijk Europese initiatiefwetten te maken. Nederland gaat over de eigen begroting, het eigen economisch en sociaal beleid, de pensioenen, publieke voorzieningen (zorg, woningbouw, onderwijs, openbaar vervoer). De Brusselse norm van 3% maakt dat er bikkelhard bezuinigd wordt op de zorg en andere sociale voorzieningen. De SP wil dat de Tweede Kamer over het Nederlandse economisch beleid gaat. Geen nieuwe lidstaten voordat de huidige samenwerking verbeterd is. De Europese Unie kan gaan handelsverdragen meer sluiten zonder toestemming van de parlementen van de lidstaten. Privileges van de multinationals zijn daarbij uit den boze. Milieu en mens dienen beschermd te worden. De SP vecht voor een hoger minimumloon in Nederland en wil voorkomen dat dat laag blijft, omdat Brussel dat wil. De Europese Unie is geen militaire macht en wil waken voor een koude oorlog inclusief wapenwedloop waarbij miljarden euro’s naar wapens gaan. De Europese Unie moet zich tot het uiterste inzetten voor behoud van vrede en veiligheid. Militarisering is daarmee in strijd.

Procedure na de verkiezingen

De verkiezingsresultaten zijn terug te vinden op de website van de verkiezing resultaten. Dan starten de gekozen parlementsleden met het vormen van fracties. Tijdens de eerste plenaire vergadering, kiest het nieuwe Parlement een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van 2,5 jaar, dus een halve zittingsperiode. De voorzitter kan worden herkozen. De voorzitter vertegenwoordigt het Europees Parlement naar buiten toe, alsmede in de betrekkingen met de andere Europese instellingen. Bovendien ziet de voorzitter erop toe dat het Reglement van het Parlement wordt nageleefd. In een volgende zitting wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie gekozen om later het gehele college van commissarissen te beoordelen en goed te keuren.

U woont in Nederland, maar heeft de nationaliteit van een andere EU-lidstaat?

Ook u mag stemmen voor het Europees Parlement. U kunt dat doen in Nederland. U kunt zich in uw Nederlandse woongemeente laten registreren voor de verkiezing. Daarvoor is een formulier beschikbaar (formulier Y32). Dat formulier vult u in en stuurt het samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar uw woongemeente. Het formulier moet uiterlijk 23 april bij de gemeente zijn. De gemeente besluit binnen zeven dagen of u mag stemmen. Om dubbel stemmen te voorkomen, vergelijkt de gemeente uw gegevens met die van andere EU-landen.

U woont niet in Nederland, maar heeft wél de Nederlandse nationaliteit?

Ook dan kunt u uw stem uitbrengen. Bent u langere tijd in het buitenland en heeft u daar een adres? U kunt dan per brief stemmen vanuit uw buitenlandse adres. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, moet u zich eenmalig als kiezer registeren bij de gemeente Den Haag. U ontvangt dan voor élke verkiezing documenten waarmee u per brief kunt stemmen. Tot en met donderdag 25 april 2024 kan aanmelding plaatsvinden. U ontvangt vervolgens een stembiljet dat uiterlijk 6 juni 2024 moet zijn ingediend bij de gemeente Den Haag.

U verblijft voor een korte periode in het buitenland en u wenst toch uw stem uit te brengen? Dat kan via een machtiging (een volmacht) of per brief.

U wenst te stemmen op kandidaten van een ander EU-land?

U woont niet in Nederland? U kunt er ook voor kiezen om op de kandidaten voor het Europees Parlement in uw huidige woonland te stemmen. U mag dan echter niet meer stemmen op Nederlandse kandidaten. U mag niet dubbel stemmen.

Kortom: uw stem bepaalt welke richting Europa op gaat. Wie niet stemt, beslist dus niet mee over de toekomst. Stemmen is dus altijd belangrijk!

Weet u naar welke partij uw voorkeur uitgaat? Zo niet, gebruik dan de stemwijzer!