Dekkingsgraden grootste pensioenfondsen

Na de pensioenverhogingen in 2022 vertonen de dekkingsgraden nu vooral een stabiele trend met slechts bescheiden groei. Een gunstige rentestand levert aanzienlijke voordelen op voor de pensioenfondsen. De meeste investeringen van deze fondsen worden meer waard door de renteopbrengsten. Een lage rente betekent dat de fondsen vaak moeite hebben om te groeien, vooral als de beurs niet meewerkt. Opvallend is echter dat de rente momenteel aanzienlijk hoog is en de aandelenmarkt enigszins daalt. Dat zorgt voor de bescheiden groei.

Snel naar de dekkingsgraden van

Indexatie verwachting pensioenfonds in 2024

De recente afname van de inflatie beperkt de mogelijkheid om de pensioenen in 2024 te verhogen. Deze daling van de inflatie is deels toe te schrijven aan een nieuwe berekeningsmethode die wordt toegepast door het CBS. Het daadwerkelijke percentage waarmee de pensioenen kunnen worden verhoogd, hangt sterk af van de peildatum die de fondsen kiezen wanneer zij binnenkort een besluit nemen over de pensioenen voor het komende jaar. “Zoals altijd beoordelen we de prijsstijging tussen september van vorig jaar en september van dit jaar. Volgens het CBS bedraagt deze stijging 3 procent,” aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. Het is echter nog onzeker of de pensioenen daadwerkelijk met dat percentage kunnen worden verhoogd. “Niet alleen moet de financiële positie voldoende zijn, maar we moeten ook nagaan of een dergelijk besluit evenwichtig uitpakt voor alle groepen deelnemers. Bovendien moeten we voldoende reserves behouden om een gezonde overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel in 2027 te waarborgen.”

Verwachte pensioenverhoging per fonds

PME & PMT
Pensioenfondsen PME en PMT kunnen uitgaan van een inflatiepercentage van ongeveer 3%. Bij de metaalfondsen PME en PMT lijkt er dus enige ruimte te zijn voor een pensioenverhoging. Zij hebben de inflatie al in juli gepeild, waardoor een pensioenverhoging van ongeveer 3,3% haalbaar lijkt.

PFZW
In het geval van zorgfonds PFZW lijkt de maximale verhoging op dit moment slechts 0,2% te zijn. Een woordvoerster benadrukt echter dat het definitieve besluit nog niet is genomen. Het bestuur zou eventueel nog kunnen beslissen om een iets grotere verhoging toe te staan.

BpfBouw
BpfBouw hanteert een andere vergelijkingsperiode. Volgens dit fonds was er in die periode juist helemaal geen sprake van inflatie; de prijzen daalden gemiddeld met 1,39%. Dit lijkt erop te wijzen dat er momenteel geen reden is om de pensioenen te verhogen bij bpfBouw. Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBouw, begrijpt dat deze cijfers van het CBS wellicht verrassend kunnen zijn. “Ik begrijp heel goed dat de informatie van het CBS kan afwijken van wat mensen mogelijk hadden verwacht, vooral gezien de huidige berichtgeving over de kosten van boodschappen en energieprijzen.”

ABP
Het ABP verwacht daarentegen de pensioenen met maximaal 3% te kunnen verhogen. Dit fonds vertegenwoordigt de pensioenen van meer dan 3 miljoen Nederlanders.

Dekkingsgraden van oktober 2022 tot september 2023

Hieronder vindt u de dekkingsgraden van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen. De daling die zichtbaar is in de grafiek vond plaats op het moment waarop de pensioenverhogingen in januari werden verrekend met de dekkingsgraden. Dit is een gebruikelijke en begrijpelijke ontwikkeling. Sterker nog, we zouden graag vaker dergelijke aanpassingen zien, aangezien dit zou betekenen dat de fondsen vaker in staat zijn om verhogingen door te voeren.

ABP

De dekkingsgraad van het ABP is sinds de jaarwisseling 8% gestegen.

PMT

De dekkingsgraad van het fonds PMT is sinds de jaarwisseling met 7,5% gestegen.

PME

De dekkingsgraad van het PME is sinds de jaarwisseling met 7,7% gestegen. Dit is de op één na hoogste stijging van de grootste fondsen.

PFZW

De dekkingsgraad van het PFZW is sinds de jaarwisseling met 7,4% gestegen.

bpfBouw

De dekkingsgraad van het bpfBouw is sinds de jaarwisseling met 6,8% gestegen. Dit is laagste stijging die we zien sinds de jaarwisseling.