Mogelijke zorgkosten als aftrekpost bij uw belastingaangifte voor 2023

Belasting betalen moeten we allemaal. Dat is nodig om de overheidsuitgaven te kunnen bekostigen, zoals het financieren van voorzieningen waarvan de wetgever bepaalt dat zij algemeen toegankelijk en beschikbaar moeten zijn. Te denken valt dan o.a. aan sociale zekerheid, zorg, onderwijs en cultuur, diensten van gemeenten en provincies en justitie en veiligheid.

Er zijn echter zorgkosten die u eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Als u zorgkosten heeft gemaakt, kunt u deze onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daartoe heeft de Belastingdienst een lijst voor medische hulpmiddelen opgesteld.

Hieronder enkele tips om te controleren of u voor bepaalde aftrekposten in aanmerking komt:

 1. Tandheelkundige behandelingen;
 2. Kostenaftrek voor medicijnen;
 3. Medische hulpmiddelen;
 4. Brllen en contactlenzen;
 5. Gehoorapparaten;
 6. Dieetkosten;
 7. Chronisch zieken;
 8. Aanpassingen van auto of computer;
 9. Zorgrobot;
 10. Kleding en beddengoed;
 11. Reiskosten voor familiebezoek;
 12. Afschrijvingen van sommige hulpmiddelen;
 13. Gezinshulp;
 14. Woningaanpassingen;
 15. Verhuiskosten;
 16. Kosten voor uitvaart of crematie.


Tandheelkundige behandelingen

Deze kunt u als aftrekpost opvoeren. Of heeft u een aanvullende zorgverzekering, maar die vergoedt niet alle kosten (brug bij de tandarts, mondhygiënist, fysiotherapeut, ergotherapeut, homeopaat, acupuncturist), dan kunt u deze extra kosten in uw belastingopgave opvoeren.


Kostenaftrek voor medicijnen

Kostenaftrek voor medicijnen is uitsluitend mogelijk voor medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en die niet vanuit uw zorgverzekering worden vergoed. Dat mogen ook homeopathische medicijnen zijn. Het mogen uitsluitend medicijnen zijn die als geneesmiddel worden gebruikt. Medicatie ter voorkoming van een ziekte, is niet aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost, moet u echter wel voldoen aan de regels van een inkomensafhankelijke drempel.


Medische hulpmiddelen

De Belastingdienst heeft een lijst van medische hulpmiddelen gepubliceerd. Controleert u of uw hulpmiddel in deze lijst is opgenomen. Zo ja, dan kunt u de kosten daarvan opvoeren (steunzolen, gehoorapparaat, prothese en de reparatie daarvan). Is uw hulpmiddel niet in deze lijst opgenomen, dan is dit geen aftrekpost bij uw belastingopgave.


Brillen en contactlenzen

Deze hulpmiddelen zijn niet aftrekbaar. Ze zijn bedoeld om uw gezichtsvermogen te verbéteren. Mocht u gezichtsvervángende hulpmiddelen nodig hebben, zoals een blindenstok, een blindengeleidehond of dient uw computer aangepast te worden, dan vallen deze hulpmiddelen onder lijst van medische hulpmiddelen van de Belastingdienst.


Gehoorapparaat

U kocht een gehoorapparaat en moest een deel van de kosten zelf dragen? Dat deel is een aftrekpost in uw belastingopgave, indien het duurdere apparaat om functionele redenen nodig was. Dat betekent dat indien u een duurder gehoorapparaat wenste en een minder duur volstond, deze aftrekpost voor u niet geldt.


Dieetkosten

Schrijft een arts of diëtist u een dieet voor? Dan is dit een aftrekpost. Daartoe is een vast bedrag vastgesteld (afhankelijk van het type dieet). Volgt u het dieet gedeeltelijk, dan komt u ook slechts gedeeltelijk in aanmerking voor de aftrekpost. Volgt u één dieet vanwege verschillende ziektebeelden, dan is de aftrekpost één maal relevant. Dat geldt niet indien u twee verschillende diëten ter bestrijding van het gelijke ziektebeeld volgt. Dan mag u beide kosten opvoeren. Wilt u afvallen en koopt u daartoe middelen  bij een drogist, dan is dit geen aftrekpost.


Chronisch zieken

Zij bezoeken regelmatig hun huisarts of apotheek. De extra kosten die dit met zich meebrengt (alsmede onderhoud en autoverzekering), mag u als kostenpost in uw belastingopgave opvoeren. Uiteraard nadat de eventuele vergoedingen van uw zorgverzekering op deze kosten in mindering zijn gebracht. Het Nibud heeft daartoe meer informatie op de website gepubliceerd.


Aanpassingen van auto of computer

Deze zijn aftrekbaar, mits ze specifiek dienen ter ondersteuning van de aanvrager.


Zorgrobot

Indien de zorgrobot geklassificeerd is als een hulpmiddel, is deze een aftrekpost in uw belastingopgave.


Kleding en beddengoed

Hiervoor geldt een vast aftrekbaar bedrag van € 310,–. Waren uw kosten hoger dan € 620,–, dan geldt een aftrekpost van € 775,–. De kosten moeten een direct gevolg zijn van ziekte of invaliditeit. De duur van de ziekte of invaliteit moet minimaal één jaar zijn.


Kosten van vervoer naar huisarts, ziekenhuis of apotheek

Deze kosten zijn aftrekbaar in uw belastingopgave. Indien u hen bezoekt met een auto mag u niet alleen de benzinekosten, maar ook het parkeergeld in rekening brengen.


Reiskosten voor familiebezoek

Deze zijn aftrekbaar, mits aan bepaalde condities is voldaan. Te denken valt daarbij bijv. aan de afstand tussen de bezoeker en het zieke familielid. Ook de verpleegduur van het familielid wordt meegenomen om te bezien of u in aanmerking komt voor een eventuele aftrekpost. Indien u uw familielid met de auto bezoekt, geldt een vergoeding van € 0,21 per kilometer. Taxiritten en openbaar vervoer worden opgevoerd conform de werkelijke kosten.


Afschrijving van sommige hulpmiddelen

Kan uw hulpmiddel na uw gebruik nog door anderen worden gebruikt? Blijft er dus een restwaarde over? Dan is de aanschafprijs niet eenmalig aftrekbaar en wordt de afschrijving gerelateerd aan de gebruiksduur. Meestal is dit vijf jaar. Bovendien is de restwaarde meestal 10% van de aankoopprijs.


Gezinshulp

Dit kosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar en gelden voor een inkomen tot maximum € 35.287,–. Daarboven geldt een drempel.


Woningaanpassingen

Een aangepaste doucheruimte, een kamer op de begane grond verbouwen tot slaapkamer, het is maar een greep uit de aanpassingen die u eventueel kunt/moet doen. Deze kosten zijn niet aftrekbaar.


Verhuiskosten

U verhuist naar een verzorgingshuis of anderszins? Deze kosten worden niet vergoed, evenmin als de inrichting van uw nieuwe verblijf.


Kosten voor uitvaart of crematie

Deze kosten zijn geen aftrekpost. Ze zijn wel relevant voor de erfbelasting. Indien u een uitkering van de uitvaartverzekering ontvangen heeft, dient u dat bedrag af te trekken voordat u de kostenpost opvoert.

Drempelinkomen

Hierboven las u een opsomming van de mogelijke aftrekposten aangaande gemaakte zorgkosten in 2023. Echter, hier geldt een drempel! Uitsluitend het deel van de uitgaven dat boven een vastgestelde drempel uitkomt, geldt als aftrekpost.

Bij een drempelinkomen:

 • tot € 8.603,– is het drempelbedrag € 149,–;
 • van € 8.604,– tot € 45.695,– is het drempelbedrag 1,65% van het inkomen;
 • vanaf € 45.696,–geldt een drempel van € 753,– én 5,75% van het bedrag boven € 45.696,–;
 • heeft u een fiscaal partner, dan telt u telt u beide inkomens bij elkaar op.

Als u online uw belastingaangifte doet, houdt de Belastingdienst automatisch rekening met het drempelbedrag.

Vanzelfsprekend rijst dan de vraag bij een aantal AOW’ers of ze door deze regeling andere kortingen kunnen kwijtraken. Dat verschil kan worden uitbetaald als tegemoetkoming. Na het indienen van uw belastingaangifte berekent de Belastingdienst of deze tegemoetkoming voor u relevant is.

Betaalt u geen of weinig inkomstenbelasting?

Dien dan toch uw aangifte online in. De Belastingdienst berekent of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor uw zorgkosten. Heeft u twijfel over het juist invoeren van aftrekposten, raadpleeg dan een financieel specialist.