Schuldige nalatigheid wordt waarschijnlijk afgeschaft

Nieuw wetsvoorstel moet een einde maken aan de AOW-korting na schuldige nalatigheid
Demissionair minister Schouten voor armoedebeleid, participatie en pensioenen diende 21 februari jl. een wetsvoorstel in dat als doel heeft de gevolgen van de schuldige nalatigheid voor wat betreft de AOW af te schaffen. Dat betekent dat er in de toekomst geen verlagingen van de AOW-uitkeringen toegepast zullen worden als gevolg van achterstallige premiebetalingen. Goed nieuws dus voor AOW’ers die afhankelijk zijn van de AOW om in hun levensonderhoud te voorzien! De regering is zich ervan bewust dat mensen te maken kunnen krijgen met financiële moeilijkheden die het hen nagenoeg onmogelijk maken hun AOW-premies af te dragen. Hen later nog eens straffen met een verlaging van de AOW betekent een ernstige financiële tegenslag. Deze wetswijziging wil hen meer financiële zekerheid bieden.

De huidige regeling
Iedere persoon die verplicht verzekerd is voor de AOW, betaalt 50 jaar lang 2% per jaar AOW over zijn/haar belastbaar inkomen uit werk en woning voor zijn/haar AOW-potje. Als de premieplichtige deze AOW-premie niet of slechts gedeeltelijk voldoet, beslist de Sociale Verzekerings Bank (SVB) of er sprake is van schuldig nalaten. Als de premieplichtige meldt dat er omstandigheden waren, die het hem/haar onmogelijk maakten deze premie te voldoen, beoordeelt de SVB of het niet betalen toerekenbaar is. Blijken de omstandigheden niet van bijzondere aard te zijn, dan verklaart de SVB de premieplichtige schuldig nalatig. Dat kan leiden tot een naheffing plus boete en een korting op het AOW-pensioen, de AOW-toeslag, de inkomensondersteuning AOW of de overbruggingsuitkering. Het totale gekorte AOW-bedrag dat de premieplichtige over meerdere jaren niet ontvangt, kan op termijn dus veel hoger uitvallen dan de niet betaalde premie(s)!

Op 28 juni 2023 bracht de minister de Tweede Kamer op hoogte van de voortgang van dit wetsvoorstel. In de aangeboden nota maakte ze melding van de belangrijkste bevindingen en reacties daarop. Tegelijkertijd stelde ze ook een nota van wijziging voor. In deze nota wordt voorgesteld de huidige sancties vanwege schuldige nalatigheid in de Wet algemene ouderdomsverzekering BES af te schaffen. Zodra de wet in werking is getreden, zullen dus ook diegenen die nalatig waren in het betalen van hun AOW-premie, eveneens een volledige AOW-uitkering ontvangen.

Het betekent dat alle ouderen, ongeacht hun huidige en hun eerdere specifieke situatie, eerlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld worden inzake hun AOW-uitkeringen.

Meer over AOW