In 2040 zijn er 4,6 miljoen AOW’ers

In 2040 zal naar schatting bijna een kwart van de Nederlandse bevolking bestaan uit AOW-ontvangers. Volgens de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank zullen ongeveer 4,6 miljoen mensen recht hebben op het basispensioen in dat jaar, met een totale bevolking van 19,2 miljoen mensen.

De uitvoeringsinstantie SVB draagt de verantwoordelijkheid voor volksverzekeringen, waaronder de AOW, en voert regelmatig prognoses uit over het verwachte aantal mensen dat gebruik zal maken van deze regelingen. In een recente prognose gaat de Sociale Verzekeringsbank ervan uit dat de beroepsbevolking over zeventien jaar uit bijna 11 miljoen mensen zal bestaan. Dit impliceert dat er slechts twee werkenden zullen zijn per AOW-gerechtigde.

Zorgen van het SVB

De recente gegevens baren de Sociale Verzekeringsbank zorgen. De arbeidsmarkt blijft namelijk chronisch krap, terwijl de publieke dienstverlening onder druk komt te staan door een opeenstapeling van beleidsmaatregelen en complexe maatwerkoplossingen. Daarom pleit het SVB voor een drastische vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel, zodat er nog steeds een vangnet kan worden geboden aan mensen. De Sociale Verzekeringsbank overweegt bijvoorbeeld om het systeem voor het bepalen van de AOW-uitkering te vereenvoudigen op basis van de leefsituatie van de pensioengerechtigden.

Een mogelijke optie is om de regeling voor iedereen gelijk te trekken, ongeacht of iemand samenwoont, getrouwd is, of alleenstaand is. Bovendien overweegt de Sociale Verzekeringsbank om partnerschap voor de Belastingdienst te laten gelden voor de AOW-regeling, zoals een woordvoerder heeft toegelicht.

pensioenpot

Onze visie op deze ideeën

Allereerst het zijn ruwe ideeën en wij houden deze situatie in de gaten en informeren u hier bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief over. De zorgen van het SVB zijn gegrond, oplossingen zijn aan de kabinetten die nog volgen. Het eerst volgende kabinet zal bij de aankomende verkiezingen in November bepaald worden en die samenstelling kan weer richting geven aan uitkeringen en pensioenen.

Meer over: