Eerste Kamer neemt besluit over Inkomensondersteuning AOW

Op dinsdag 21 november 2023 heeft de Eerste Kamer een belangrijk besluit genomen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW). Lees hieronder wat er is gebeurd en waarom het van belang is.

Motie over behoud IOAOW aangenomen!

De partijen 50Plus en BBB dienden een motie in om de IAOW te behouden. Ze wensten een nieuw wetsvoorstel in te dienen en de IOAOW per 1 januari 2025 weer in te voeren. Volgens hen is de afschaffing van de IOAOW het gevolg van de verhoging van het kindgebonden budget en staat dit onderwerp los van de IOAOW! GL-PvdA, OPNL, PVV, FvD, SP, PvdD en JA21 waren voorstander van dit voorstel. SGP, D66, Volt, VVD en CU waren tegen. Ook demissionair minister Schouten was tegen dit voorstel.

Op 21 november jl. heeft de Eerste Kamer de motie aangenomen. Dat is belangrijk, want in uw netto AOW-bedrag is een component van de IOAOW opgenomen. Concreet betekent dit dat u een hogere netto AOW-uitkering tegemoet kunt zien. En dat is goed nieuws!

Stemming en indiening van de motie

Bij de stemming over de motie hebben verschillende partijen voor en tegen gestemd. Voorstanders van de motie waren de fracties van GroenLinks-PvdA, OPNL, PVV, FVD, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS. Tegenstemmers waren de fracties van SGP, D66, CDA, Volt, VVD en ChristenUnie. De motie werd ingediend door senator Van Rooijen (50PLUS) en medeondertekend door senator Van Gasteren (BBB) tijdens de behandeling van de gewijzigde begroting voor 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 14 november.

Redenen voor de motie

De motie benadrukt dat de afschaffing van de IOAOW per 1 januari 2025 het gevolg is van een andere wet, namelijk de wet over de verhoging van het kindgebonden budget (36 208). De motie stelt dat deze twee onderwerpen niet samenhangen en verwijst naar een eerdere motie-Hoekstra van 17 november 2015, waarin unaniem is besloten dat dit soort tegenstrijdigheden onwenselijk zijn bij het afschaffen van belangrijke sociale voorzieningen zoals de Inkomensondersteuning AOW.

Oproep aan de regering

De motie doet een oproep aan de regering om de afschaffing van de IOAOW ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om deze inkomensondersteuning weer in te voeren per 1 januari 2025. Ondanks het advies van demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, is de motie aangenomen door een meerderheid van de Eerste Kamer.

IOAOW van invloed op AOW-bedragen

In de berekening van de netto AOW-bedragen zit een component van de IOAOW, dit zorgt ervoor dat er meer AOW overblijft. Terugdraaien van de regeling zorgt dus voor een hogere Netto AOW.

Bekijk hier de AOW-bedragen voor 2024