AOW en minimumloon:

Eerste Kamer is tégen een extra verhoging per 1 juli 2024

Maandag 8 april mailde wij via onze nieuwsbrief de aankondiging dat het minimumloon, en dus ook uw AOW-uitkering, stijgt per 1 juli 2024. Voor zover nu bekend, zal dat 3,1% zijn. Dit is de zgn. halfjaarlijkse indexatie. Deze halfjaarlijkse indexatie wordt vastgesteld aan de hand van de stijging van de cao-lonen.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de cao-lonen het eerste kwartaal van 2024 gemiddeld 6,8% hoger waren dan het eerste kwartaal van 2023.

Enkele voorbeelden

  • woningcorporaties: + 12,4%;
  • gesubsidieerde instellingen: + 7,2%;
  • overheid: + 6,9%;
  • particuliere bedrijven: + 6,6%;
  • financiële dienstverlening: + 4,2%.

Daarnáást had de Tweede Kamer ingestemd met een éxtra verhoging van 1,2%. Voorstanders waren PVV, GroenLinks-PvdA, NSC, D66, SP, CU, Denk, PvdD en Volt. Het geld daartoe zou moeten komen uit het opheffen van belastingvoordeel voor expats en het verhogen van de bankenbelasting. Bovendien zouden grote bedrijven een belasting op de inkoop van eigen aandelen moeten afdragen. De Eerste Kamer echter, was niet meteen enthousiast en meende dat het daartoe benodigde geld wederom van het bedrijfsleven moest komen en kon zich daarin niet vinden.

N.B.: Overigens is nu niet duidelijk hoe het verder gaat met de oplossingen die de Tweede Kamer had bedacht.

Dinsdag 9 april werd het duidelijk: in de Eerste Kamer is géén meerderheid voor een extra verhoging van het minimumloon met 1,2%. Dat is een tegenvaller! Op 16 april a.s. wordt gestemd!

Politieke tegenstemmers

De BBB, die ook in de Tweede Kamer tegenstemde, is sinds 2023 met 16 zetels in de Eerste Kamer vertegenwoordigd en heeft daarmee het grootste aantal zetels. Naast de BBB, waren ook partijen als VVD, CDA, JA21, SGP en FvD al tegenstemmers in de Tweede Kamer. Daar waren ze met 43 van de 150 zetels in de minderheid. In de Eerste Kamer waren dit 39 van de 75 zetels en daarmee een meerderheid.

De BBB meent dat de verhoging van het minimumloon de laatste jaren al fors geweest is en meent dat de halfjaarlijkse indexatie ook al een verhoging van de werkgeverslasten betekent. Een extra verhoging van het minimumloon zou ook een extra kostenpost voor de overheid zijn. Immers, uitkeringen en AOW zijn aan het minimumloon gekoppeld. Het zou bij de overheid dan om een kostenpost van 517 miljoen gaan. Ook dat is voor de BBB een reden om tegen te stemmen. De partij meent dat het geld weliswaar terecht komt bij mensen die dit goed kunnen gebruiken. Echter, zij behoren niet tot de beoogde doelgroep. Van de AOW’ers heeft 80% een aanvullend pensioen.

De BBB is voor een verhoging van het nétto minimumloon. Dat kan gerealiseerd worden door verlagen van premies en  belastingen. Ook de PVV en NSC willen een verbetering voor lagere inkomens. Dit zou daarmee een agendapunt voor de formerende partijen kunnen zijn.

Politieke voorstemmers

GroenLinks-PvdA meent, bij monde van Tweede Kamerfrachtieleider Timmermans, dat dit besluit “ongelooflijk” is.

Het afwijzen van de extra verhoging betekent voor werknemers met een minimumloon ongeveer € 25,00 per maand minder inkomsten. AOW’ers zonder aanvullend pensioen zouden ongeveer de helft daarvan maandelijks ontvangen.

Werkgeversorganisaties

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat het minimumloon de afgelopen jaren al zo sterk gestegen is, dat het voor bedrijven nu nog nauwelijks is op te brengen. Bovendien, zo menen ze, staat de stijging van de werkgeverslasten niet in verhouding tot wat de werknemers ervan overhouden. Ze geven nogmaals aan dat het belangrijk is te onderzoeken hoe werknemers nétto meer van hun loon kunnen overhouden. Ze spreken, net als de BBB, over een verlaging van de belasting- en premiedruk als mogelijkheid om de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren. En, zo menen ze, dan worden de werkgevers niet met nog hogere kostenposten geconfronteerd, houden werknemers netto meer over, en wordt (meer) werken aantrekkelijker.

Vakbond FNV

Vakbond FNV noemt het “schandalig” dat de extra verhoging van het minimumloon niet doorgaat en meent: “De beloftes van meer bestaanszekerheid zoals die gedaan werden tijdens de verkiezingscampagne, blijken al bij de eerste de beste gelegenheid niets meer waard”. Zelfs wordt het woord “coalitie-spelletjes” genoemd. De vakbond zegt: “ Dit betekent dat het geld dat gezinnen aan boodschappen hadden kunnen uitgeven, nu terechtkomt bij bedrijven die er hun winsten mee verhogen” en is de mening toegedaan dat een verhoging prima betaald kan worden door werkgevers. Citaat: “Voor grote bedrijven waar de meeste minimumloners in dienst zijn, kost deze verhoging 0,04 procent van hun winst, bij het MKB is dat 0,07 procent.

Vakbond CNV noemt het een gemiste kans dat de Eerste Kamer niet op 16 april a.s. met de extra verhoging zal instemmen. CNV-voorzitter Piet Fortuin meent: “De boodschappen zijn 10 procent duurder geworden. Wie voor een minimumloon werkt, is er de afgelopen jaren in koopkracht op achteruit gegaan. Veel mensen kunnen nauwelijks rondkomen. Daarom is die verhoging zo belangrijk”. CNV vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer niet met een verhoging akkoord gaat. CNV is de mening toegedaan dat tijdens de verkiezingen politieke partijen de mond vol hebben over bestaanszekerheid, maar ze het laten afweten als het op daden aankomt en noemt dat “zeer teleurstellend”.

Woensdag 10 april: ONL (Ondernemend Nederland) spreekt zich uit.

Ondernemend Nederland

ONL meent dat het goed is dat het wetsvoorstel voor een extra verhoging van het minimumloon door de Eerste Kamer is afgewezen. Net als VNO-NCW en MKB-Nederland meent ook ONL dat dit wederom voor extra kosten voor werkgevers leidt. ONL spreekt de hoop op dat de formerende partijen zich realiseren dat, zeker voor kleine ondernemers (bakker, slager, groenteboer, detaillist) nauwelijks nog op te brengen is. ONL meent dat ondernemers hun werknemers een goed salaris gunnen, maar dat een verdere stijging van het minimumloon niet te realiseren is. Vanzelfsprekend waren de verhogingen in het verleden nodig. Ze hebben echter geleid tot enorme kosten voor werkgevers. Ook ONL spreekt over een scheve verhouding tussen de extra kosten voor werkgever en de geringere netto-stijging voor de werknemer. In enkele bedrijfstakken is het minimumloon de laatste jaren zelfs met 30% gestegen. Werkgevers moeten die kosten doorberekenen in hun prijzen. Die hogere prijzen moeten de werknemers dan weer betalen bij aankoop van daardoor duurdere produkten en zo is de cirkel rond.

Rabobank

De Rabobank, bij monde van mevrouw Barendregt, meent dat de Senaat de bevriezing van het minimumloon nog maar eens moet heroverwegen. Citaat: “Met verhoging van het minimumloon kun je op een vrij eenvoudige manier iets doen aan de koopkracht”. Ze meent dat veel bedrijven opgelucht zullen zijn dat er onvoldoende steun is voor een verdere verhoging van het minimumloon. Tegelijkertijd vindt ze het toch jammer en denkt dat een verhoging van het minimumloon toch ook wel een manier is om op een vrij eenvoudige manier iets te doen aan de koopkracht, juist aan de onderkant van de inkomensverdeling, zonder allerlei toeslagen in stelling te hoeven brengen. De koppeling van het minimumloon aan de AOW maakt het aanzienlijk duurder. Ze memoreert aan de Eerste Kamer die deze koppeling juist in stand hield. “Nu is het misschien juist een reden om terug te krabbelen, zo meent ze. De extra kosten moeten worden gefinancierd. Dan kom je op allerlei onprettige belastingmaatregelen waar het kabinet mee worstelt: moeten we die dan weer juist over  het bedrijfsleven uitstorten?”

Vrijdag 12 april: GroenLinks-PvdA spreekt zich uit.

GroenLinks-PvdA

In een televisieprogramma meent GroenLinks-PvdA, bij monde van Tweede Kamerfractieleider Timmermans, dat inlopen van het verschil in inkomens echt nodig is. Dat inlopen duurt nu nog langer. Dat geldt ook voor AOW’ers, zo zegt hij. “Die lopen echt achter.” Timmermans is de mening toegedaan dat het voor de economie beter is als je mensen met een smalle beurs meer geld geeft. Zij sparen niet. Ze geven het uit, dat is góed voor de economie.

(N.B. Het bedrijfsleven zegt dat het andersom is. De hogere lasten van de werkgevers, worden doorberekend in de prijs van de produkten. Dus moeten mensen meer betalen voor hun produkten en is het voordeel weg.)

Maandag 15 april: Plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Hieronder standpunten van een aantal politieke partijen

Hieronder treft u een samenvatting aan van de notulen van de plenaire vergadering. Het woordelijke verslag kunt u desgewenst op internet lezen.

BBB

Meldt dat de fractie de week ervoor een heel moeilijk besluit moest nemen. Bestaanszekerheid is immers belangrijk! Echter, de koopkrachtontwikkeling voor mensen met een minimumloon (ook zonder een extra verhoging)  is 1,2% positief. Voor één groep geldt dat niet: de niet-werkende alleenstaanden zonder kinderen. Voor de overige groepen geldt dat wel. De extra stijging zal vervolgens een aantal toeslagen laten afnemen. De Commissie sociaal minimum geeft aan dat de verhoging van het wettelijk minimumloon 7% zou moeten bedragen. Dat is gerealiseerd. BBB vindt bestaanszekerheid en een structurele verbetering van het besteedbaar inkomen voor werknemers met een mimimumloon zeer belangrijk, meent echter dat dit op korte termijn beter op een andere manier kan worden gerealiseerd.

De koppeling met de AOW betekent 517 miljoen richting AOW’ers. Ongeveer 20% van hen heeft geen aanvullend pensioen. Dat betekent dat ongeveer de helft van het budget naar mensen gaat die het ongetwijfeld goed kunnen gebruiken, maar niet tot de doelgroep behoren. De BBB blijft echter vasthouden aan een koppeling van het minimumloon en de AOW en herhaalt dat de BBB vóór andere manieren is om  het besteedbaar inkomen te verhogen.

Spreekt over de gevolgen voor het bedrijfsleven, en dan met name het MKB. Het is helder: verhoging van het minimumloon leidt opnieuw tot toenemende kosten voor het bedrijfsleven in sectoren als de  horeca, tuinbouw en retail. Deze bedrijfstakken hebben het al jaren moeilijk (verhogingen minimumloon, herstel van coronalockdowns). Veel bedrijven hebben grote moeite hun belastingschulden te betalen. Volgens het CPB leidt de voorgestelde verhoging ertoe dat ongeveer vijfduizend banen zullen verdwijnen en tienduizenden mensen minder zullen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast refereert BBB ook aan de discussie over de verslechtering van het vestigingsklimaat.

BBB is voor het verhogen van het besteedbaar inkomen, bijv. door het verlagen van de werkgeverslasten en streeft op de middellange termijn naar een vereenvoudiging van het belastingstelsel, waarbij op een eerlijke manier belasting wordt geheven en werken weer loont.

D66

Vraagt zich af hoe de BBB vóór de koppeling kan zijn en tegelijkertijd niet het inkomen van de hele groep wil verhogen. Vindt dat twee dingen gekoppeld of niet gekoppeld zijn en de consequenties daarvan te accepteren. In het verkiezingsprogramma van de BBB staat dat deze partij kiest voor een verhoging van het minimumloon.

De Commissie sociaal minimum is glashelder: mensen op het sociaal minimum hebben nu te weinig geld en het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen is een van de meest doeltreffende middelen om de bestaanszekerheid te bevorderen, zo geeft D66 aan.

D66 is groot voorstander van de verhoging van het minimumloon, maar begrijpt het bezwaar van sommige fracties dat ook mensen met een goed aanvullend pensioen deze extra verhoging zouden ontvangen. Derhalve vindt D66 een koppeling ongewenst. De partijen die ervoor gestreden hebben, gebruiken nu de koppeling om zich tegen de noodzakelijke verhoging van het minimumloon te keren, zoals BBB en CDA. Debatten zoals nu zijn het gevolg. Bezwaar maken tegen deze extra verhoging betekent mensen die het keihard nodig hebben, nu in de weg te staan. BBB kiest volgens D66 dus voor ondernemers en niet voor kwetsbaren. D66 wil iets doen voor mensen met een minimumloon.

Ook na discussie blijft D66 erbij: als er gekozen is vóór koppeling, aanvaard dan ook het effect dat deze koppeling heeft. Anders sluiten we deze avond af mensen af te wijzen die het echt nodig hebben. D66 kiest ervoor om voor de meest kwetsbaren op te komen. En: laat het aan de formatietafel gaan over de dekking!

GroenLinks-PvdA (ook als spreker van PvdD)

Vraagt zich af waarom de BBB voor de verkiezingen in november 2023 voor behoud van de koppeling stemde, vervolgens een motie indiende voor de stijging van het minimumloon met behoud van de koppeling om vervolgens na de verkiezingen van november 2023 een andere mening toegedaan te zijn.

De Raad van State meende dat het wetsvoorstel oké was, echter er zouden een aantal aanpassingen gedaan moeten worden. De Raad van State heeft niet geconcludeerd dat het wetsvoorstel ondoelmatig is, zoals BBB stelt. Op welke manier kan de BBB arme AOW’ers, bijstandsgerechtigden en mensen met het minimumloonrichting 60% van het mediale inkomen helpen?

Er zijn heel veel AOW’ers met nauwelijks aanvullend pensioen. Door aan de AOW te gaan rommelen, moet de uitvoerbaarheid besproken worden. Nog een toeslagenschandaal is te vrezen, zo meent GroenLinks-PvdA.

Het extra bedrag van € 25,00 per maand is voor de meest kwetsbaren een potje voor iets extra’s. Dat beetje extra geven ze uit binnen Nederland. Dat staat in schril contrast met de kosten die ondernemers moeten maken om hen die € 25,00 te kunnen geven. BBB, VVD en CDA menen dat het erger is dat rijke gepensioneerden er iets  bij krijgen dan dat de kwetsbare € 25,00 krijgen. Ze luisteren wel naar de klachten van bedrijven, maar ze horen de stille stemmen van de minima niet, zo is de mening. Vanwege deze regeling zullen de grote bedrijven echt niet verhuizen.

SGP

Meent dat er een balans hoort te zijn tussen datgene wat het gewone werkgevers kost en wat het uiteindelijk opbrengt aan de werknemerskant, los van de AOW-koppeling. Is de mening toegedaan dat dit volledig uit balans is. Het minimumloon is strak verbonden aan loonschalen en loonkosten. Het is sterk gegroeid in de laatste jaren. SGP spreekt over de reguliere indexaties en meent dat het, als er weer een éxtra verhoging bij komt, het onvoorspelbaar wordt. Hoe voorspelbaar en  betrouwbaar is de overheid met deze verhoging als er steeds bijzondere verhogingen plaatsvinden? De SGP noemt ook de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en het geringe bedrag dat werknemers overhouden. Ook de lasten voor de staatskas voor wat betreft de AOW worden genoemd en pleit daarnaast voor een herziening van het belasting- en sociale zekerheidsstelsel. Vraagt zich af waarom niet gedacht wordt aan een echte minimumloonverhoging, die geen kosten voor de werkgever met zich meebrengt (bijv. via de inkomstenbelasting).

CDA

Heeft steeds met recente verhogingen van het minimumloon ingestemd en zich altijd ingezet voor de koppeling minimumloon en AOW. De maatregelen in dit wetsvoorstel  hebben nauwelijks effect (gemiddeld 0,1% voor alle huishoudens) en is daarmee te generiek. CDA steunt de lijn van het huidige demissionaire kabinet (kindgebonden budget, kinderbijslag, opvangtoeslag). Bovendien ligt de rekening voor dit voorstel weer bij de ondernemers. CDA refereert ook aan het vestigingsklimaat.

Het voorstel doet volgens het CDA geen recht aan de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Het levert de mensen met een laag inkomen nauwelijks verbetering van hun bestaanszekerheid op, maar het heeft wel grote gevolgen voor de bestaanszekerheid van ondernemers.

SP

32% Van de nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen, zo stelt het Nibud. In 2023 leefden 825.00 mensen onder de armoedegrens. Zorgt een hoger minimumloon uiteindelijk niet gewoon voor die echte bestaanszekerheid? Zorgt dat er niet voor de inwoners die het nu niet redden en verzuipen in allerlei regelingen en potjes, gelukkiger en productiever worden? De verschillen in de samenleving worden steeds groter. Een hoger minimumloon is daarnaast een directe stimulans voor de lokale economie. Met het beetje éxtra geld dat de kwetsbaren (ook de AOW’ers) straks zullen ontvangen, zullen ze dat gaan kopen dat echt nodig hebben. Dat voelen de ondernemers direct in hun kassa. Lonen en uitkeringen lopen al jaren achter. Jaarlijks wordt op koopkracht ingeleverd.

CU

Afgelopen jaar is het minimumloon, buiten de reguliere verhogingen, extra verhoogd met 10%. Toch is dit niet voldoende in evenwicht met de hogere inkomens. De voorgestelde verhoging lijkt verstandig omdat er zo een begin gemaakt kan worden met het langzamerhand in lijn brengen van het minimumloon met de Europese richtlijn. Verhoging van de koopkracht van de minima is ook goed voor de economie. Vooralsnog steunt de CU de keuze om de koppeling minimumloon en AOW te handhaven, vraagt zich echter af of er mogelijkheden zijn om onderscheid te maken tussen mensen met alleen AOW en gepensioneerden met een aanvullend pensioen. De verhoging zou niet alleen door werkgevers, maar ook door de overheid moeten worden betaald.

Volt

Bestaanszekerheid aandacht geven is terecht. Er leven in Nederland bijna een miljoen mensen in armoede (waarvan 200.000 kinderen) en het aantal stijgt. Volt wil dat er werk wordt gemaakt van een basisinkomen, zodat toeslagen niet langer nodig zijn en niemand meer afhankelijk hoeft te zijn van voedselhulp, fondsen, passen, stichting en de spaghetti aan regels in de Participatiewet. Mensen die moeten rondkomen van het bestaansminimum komen elke maand geld te kort. Volt meent dat als mensen niet rond kunnen komen van hun inkomen en daardoor dus in armoede moeten leven, ondanks het feit dat ze werken, dan kan de koopkracht op papier best gestegen zijn. Er is dan sprake van een heel mooi minimumloon in vergelijking met anderen, maar dan is er toch een groot sociaal probleem in Nederland. Volt vindt het niet gek dat deze mensen vertrouwen in de politiek verliezen. Een extra verhoging is nog lang niet genoeg. Volt meent dat het amendement opvolging verdient. Dat geldt ook voor AOW’ers.

50Plus

Stelt dat de dekking (afschaffing van de vrijstelling dividendbelasting bij de inkoop eigen aandelen) voor het wetsvoorstel nooit op deze manier had mogen gebeuren, noemt deze naïef en ondermaats gedebatteerd in de Tweede Kamer. Stelt dat er ook bestaanszekerheid voor bedrijven moet zijn. 50Plus is voorstander van de koppeling minimumloon en AOW. Stelt dat 600.000 mensen uitsluitend AOW ontvangen. Vaak zijn het alleenstaanden, die dus geen man met eventueel een pensioentje hebben. Daarnaast zijn er nog eens 1,5 miljoen AOW’ers met een zeer klein pensioen. Het CBS berekende dat over de periode 1989-2022 de koopkracht van werknemers met 112% steeg. Van de zelfstandigen was dat 80%. Van de AOW’ers was dat 0%. De stijgingen bij gepensioneerden met weinig tot geen pensioen komt voornamelijk door de indexatie van de AOW aan het minimumloon, want pensioenen worden in Nederland al vijftien jaar  niet geïndexeerd. Het grote belang van de AOW-koppeling is hiermee aangetoond.

JA21

De fractie van JA21 ziet MKB’ers die dag en nacht werken. Door alle belastingen werken vele Nederlanders een half jaar voor de fiscus om daarmee tegemoet te komen aan de eisen van de verschillende fracties. Deze fracties vinden dat burgers onvoldoende capabel zijn om wat ze vedienen, zelf uit te geven. Zij menen dat het geld moet worden geïnd en herverdeeld via belastingen, met alle belemmerende effecten van dien, juist ook voor mensen in loondienst. JA21 ziet verlaging van de belastingdruk als mogelijkheid en spreekt ook over het vestigingsklimaat. JA21 stemt tegen het voorstel.

FvD

Een verhoging van het minimumloon zorgt stelselmatig voor een verhoging van produkten en diensten in de supermarkt, bij de kapper en op het terras tijdens een leuke zaterdagmiddag. Ondernemers zullen loonstijgingen namelijk gewoon moeten doorberekenen in hun prijzen. Juist de mensen die wat minder verdienen, hebben daar dan weer het meeste last van. Zij zullen dan weer meer moeten gaan verdienen. FvD spreekt over minder belasting voor mensen met een minimumloon. De overheid zou ondernemers de ruimte moeten geven om hun prijzen te verlagen. De lasten van arbeid verhogen, wijst FvD ten sterkste af. Ook FvD spreekt over het vestigingsklimaat. Het kabinet moet uitgaven verminderen en de belastingen verlagen.

VVD

De VVD hecht aan een fatsoenlijk bestaansminimum voor iedereen in Nederland en noemt de stijgingen sinds 2014. De kosten worden gedragen door de bedrijven en de belastingbetaler. Veel MKB’ers hebben na de coronaperiode forse schulden. Daarnaast worden ze geconfronteerd met stijgende energierekeningen en brandstofkosten. De VVD betwijfelt of deze verhoging nodig en verstandig is en is bezorgd over de gevolgen van deze verhoging voor vooral kleine en middelgrote bedrijven. De VVD noemt de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en over het Nederlandse ondernemingsklimaat. Welke gevolgen heeft een extra verhoging voor de Nederlandse economie? De extra verhoging van het minimumloon leidt ertoe dat 40.000 mensen aan de arbeidsmarkt worden onttrokken en dat bij deze schaarste op de arbeidsmarkt. Er moet voor gezorgd worden dat werken loont en dat de werkgevers niet met onoverkomelijke kosten worden geconfronteerd. Dat is schadelijk voor de economie. Bovendien, zo meent de VVD, door de koppeling krijgt de Nederlandse  belastingbetaler een extra rekening gepresenteerd van 857 miljoen euro per jaar. Hiervan wordt ruim 500 miljoen uitgekeerd aan AOW-gerechtigden. Zo’n 80% van deze groep heeft ook een aanvullend pensioen. Het is dan ook de vraag of dat de groep is die voor zijn bestaanszekerheid zo’n extra uitkering nodig heeft.

Beantwoording demissionair minister Van Gennip

Demissionair minister van Gennip zegt dat er 440.000 banen zijn waar het minimumloon van toepassing is. Ook zij wenst dat werken loont en dat mensen van hun salaris kunnen leven. Zij bepleit aanpassingen in het toeslagenstelsel. Daartoe zijn de eerste stappen gezet. Bestaanszekerheid kun je vergroten door het inkomen te verhogen. Maar bestaanszekerheid is meer dan inkomen. Daartoe wordt het minimumloon halfjaarlijks geïndexeerd (op basis van de cao-lonen). De indexatie per 1 juli a.s. wordt op een verantwoorde manier ingevoerd. Ze geeft verdere voorbeelden over inkomsten bij diverse leefvormen. In augustus wordt beslist of er voor 2025 wel aanvullende maatregelen nodig zijn. De dekking voor een eventuele verhoging komt uit de staatskas.

Beantwoording van de staatssecretaris

Staatssecretaris Van Rij van Financiën reageert op vragen over de dekking. Tijdens de behandeling van het Belastingplan voor 2024 deed hij een toezegging aan de Eerste Kamer om met alternatieven te komen. Op 5 april jl. stuurde hij een brief met de alternatieven voor dit en nog vier andere amendementen. Het kabinet in de Tweede Kamer heeft dit amendement ontraden.

En dan is het 16 april. De Eerste Kamer spreekt zich uit tegen een extra verhoging van het minimumloon (en dus de AOW)

Na de reactie van de Eerste Kamer van 9 april jl., hing het al in de lucht. Een meerderheid was tegen het plan voor een extra verhoging van de AOW. Tegenstemmers waren: BBB, VVD, SGP, CDA, JA21 en FvD. De PVV, GroenLinks-PvdA, D66, SP, PvdD, CU, Volt, 50Plus en OPNL waren voor, maar waren in de minderheid. Wél nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de lastenverhoging te voorkomen. Met deze lastenverlichting had de verhoging van het minimumloon (en daarmee o.a. ook de AOW) gefinancierd moeten worden.

Gevolgen voor AOW’ers

Minimumloon en AOW zijn aan elkaar gekoppeld. Het niet doorgaan van de extra 1,2% verhoging betekent voor werknemers met een minimumloon dat ze ongeveer € 25,00 per maand mislopen. Voor AOW’ers zonder aanvullend pensioen is dat ongeveer de helft. De exacte hoogte van de halfjaarlijkse indexering wordt in de maand juni bekend gemaakt. Naar verwachting is dat 3,1%.

Bekijk hier de actuele AOW-bedragen en op deze pagina de actuele vakantiegeld-bedragen.